Eivind Maulands appell 8. september

Foto fra Venche Berglund, 08.09.19.jpg

Foto: Venche Berglund

Appell – Motvind. Demonstrasjon Oslo 8. september 2019

Av: Eivind Mauland, naturviter

Hei alle sammen! Inspirerende og sterkt å se hvor mange som har reist så langt!

Vår naturarv er under angrep. Vår naturkapital selges til høystbydende. Mange av dere vil huske Mardøla og Stilla. Disse ikoniske kampene fremstår som små-slag, sammenlignet med naturverdier vi nå er i ferd med å miste fra Agder til Finnmark!

Min appell går til Storting og Regjering – stopp gravemaskinene! Lukk opp øynene, fjern ørevoksen og la kunnskap slippe til! Vi trenger ikke klimablindhet, klimadøvhet eller klimapanikk! Vi trenger bærekraftig forvaltning av natur og energiressurser. Vi er mange, vi blir flere og vi kjenner oss ført bak lyset. Vi vil snu hver stein for å sikre at feil og urett blir retter opp!

Vi konsumerer mer enn kloden tåler og vi blir flere mennesker. Derfor står vi overfor globale kriser. Vårt Storting og vår Regjering har forpliktet seg til å følge opp FN sin bærekraftsmelding og bærekraftsmål. Norge skal ta vare på sin naturarv, herunder redusere vårt fotavtrykk, ta vare på urfolk og menneskerettigheter, utjevne forskjeller og dekke våre menneskelige behov på kort og lang sikt.

Bærekraftig utvikling ble i 1987 vår nasjons normative rettesnor, sirlig skrevet inn i hvert overordnet samfunnsdokument. I våre lover – også i vår grunnlov. Vi har et kollektive ansvar for å dekke menneskelige behov uten å svekke grunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft krever et nytt balanseforhold mellom miljø, sosial og økonomisk dimensjon. En balanse der de miljømessige hensyn gis overordnet status i kritiske offentlige beslutninger. Forskning har gitt entydig tilslutning til dette. Samfunnsvitere har pekt på at konkurransedemokratiets «business-as-usual» nedprioriterer bærekraft. Disse kreftene må derfor stagges og reverseres innenfor de rammer vår jordklode setter.

Den etiske bindingskraften til Norges rolle kunne neppe vært større. Norge ledet Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987. Vår nåværende statsminister leder den globale pådrivergruppa for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president. I Regjeringens pressemelding uttalte statsministeren «Det er viktig å få en god start og komme raskt i gang».

Norge ligger i verdenstoppen i forbruk av energi. I flg. SSB har vårt energiforbruk økt over 40% siden 1990. Vår nasjonale og internasjonale bærekraftsforpliktelse er å redusere vårt energikonsum. Vi planlegger å øke det! Vårt forbruk må ned, samme hvor mange energikrevende duppeditter våre teknologer presenterer som verdens redning.

Vindindustri er «business-as-usual», pakket inn i grønn plast og et lag med klimablindhet. Vindindustri slik den nå realiseres er hverken sosialt, økonomisk eller miljømessig bærekraftig. Det vi nå gjør er å øke bærekraftskrisa. Vi tråkket gamle spor, men vi tråkker dem i strid med nasjonale og internasjonale forpliktelser og i strid med de prinsipper vi selv har vedtatt.

Det store paradokset er at det er vi – folket – som må grave frem fakta og stille de ubehagelige spørsmålene. Det er vi som må argumentere for bærekraft. Det er vi som må forsvare vår rett til natur og miljø, til rettferdig fordeling, økonomisk bærekraft og urfolksrettigheter. Det er vi som må sloss mot vindturbiner, økonomiske profitører og eksport av vår naturkapital. Hva var det som gikk galt?

Det enkle svaret er at det aldri er foretatt en overordnet bærekrafts-utredning av vår energipolitikk. Vi har ikke engang vurdert hvilke alternativer vi har. Mens bærekraft ble innarbeidet i vår grunnlov, plan- og bygningslov og vår naturmangfoldslov endte vår energilov opp som en kommersialiseringslov. Storting og Regjering har deretter fungert som tilretteleggere. De har tatt imot bestilling fra kommersielle aktører som ønsket «business-as-usual». Markedsførerne plukket frem det eneste bærekraftsargumentet som kunne understøtte et mål om økt økonomisk avkastning – klimaargumentet. Vi måtte ofre vår natur for å hjelpe Europa. Myten om klimavennlig grønn vindindustrivekst var skapt. Sektordepartementet olje og energi ble overordnet bærekraftsdepartement og bit for bit ble vår naturkapital transformert til industriområder. Regjeringens bestilling ble overoppfylt fordi vår offentlige tilrettelegging gjorde investeringer økonomisk gunstig. Vindkraftindustrien er gitt anledning til å begrunne og utrede sin egen satsing, støttet av offentlig eide energiselskaper og enkelte klimablinde organisasjoner.

La oss slippe å stevne staten for brudd på vår rett til bærekraft, natur, naturmangfold, urfolksrettigheter, rent vann og et helsefremmende miljø. La oss se et Norge som forvalter den etiske bindingskraften fra 1987 med klokskap.

Når vi i dag går hjem er det for å samle mer energi! Motvind Norge skal bli varmere, våtere og villere inntil gravemaskinene er stoppet!

Takk for oppmerksomheten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.