Til Fred. Olsen

qrf

Denne er til deg, Fred. Olsen, fordi du skremmer opp Kattugla. La henne være i fred, du grådige gamle gnier!

Kattugle-skrik: Fare! Fare!

IMG_20191207_111250.jpg
“Fred. Olsen FUCK OFF”. Super-Bubo trår til når Kattugla kaller. Tegning: Christina Fjeldavli

Tekst: Helga Gilberg

Bubo Bubo, kjære venn!

Jeg er så rasende at jeg skjelver og rister. Fjøra fyker. Jeg klarer knapt å klore meg fast på furugreina. Jeg hukrer, uler og skriker natt og dag. Fare! Fare! For nå kommer de hit. Vi kan også bli beleiret av fremmede makter. Ikke de som ødela Frøya for deg. Men noen som er like farlige.

Jeg har vært på kråketing. Sammen med kråkene, noen skjærer og et ravnepar. Det er slett ikke vanlig at vi møtes. Men dette er også kloke fugler, – og gode på etterretning. Skjærene snapper opp så mangt der de tripper og vipper med stjerten like innpå menneskene. Kråkene har oversikt over større områder. Mens ravnene er de mest vidtflyvende. Og hva de visste og hadde hørt! Ilfjellet – som jeg ser herfra. De vakre, hvite toppene reiser seg mot vinterhimmelen. Der vil de ha vindturbiner! Kanskje også i Ramsfjella, like ved reviret mitt. En riking fra Oslo, Fred. Olsen, vil voldta våre fjell! Fordi det blåser der.

Ravnene forteller at han også herjer i Agder, Rogaland og Nord-Norge. Der han får lov, legger han naturen øde. Der han ikke får lov, turer han fram likevel. For han har NVE, Freiberg og Erna på sin side. Både de og andre som hevder at dette er «det grønne skiftet». Men det blir vel ikke mye grønt igjen der du og familien din på Frøya hadde reirplass. Bare sprengte berg, steinfyllinger, brede veger og digre, flate grusplasser hvor monstermassene skal stå. Skog, kratt, lyng, blomster, mose, myrer, berg – alt blir ødelagt for alltid. Nå kan vi også få det slik. Alle vi fugler her vil også risikere å bli maltraktert og drept av de forferdelige, digre vingene som snurrer og snurrer. Andre dyr skremmes bort av lyden, fikk jeg høre. Tenk den stakkars reinen som finner mat om vinteren bare der på Ilfjellet! Uh-hu-hu! Fare! Fare!

Nå har denne Fred. Olsen sendt sine menn hit. De lusker og lurer og prøver å få med seg de som eier jord i fjellene. Og homo sapiens er jo så lettpåvirkelig når de blir tilbudt mange penger. Nei, Bubo Bubo, dette er grusomme tider! Jeg er både sint og redd. Nå er gode råd dyre!

Hilsen

Kattugla på Rennebuskogen

Screenshot_20191207_184707.jpg

Om Bremanger. Høringssvar

Til: Olje- og energidepartementet

Motvind SørVests høringsvar vedr. vindkraft i Bremanger

Havørn, Per Einar Rekdal2.jpg
Foto: Per Einar Rekdal

Nei til vindindustri i Bremanger

Å plassere vindturbiner langs kysten fører til dramatiske naturinngrep. Motvind SørVest er imot slik utbygging. Vi mener at det ikke er godt nok dokumentert at vindindustrien er klimavennlig. Videre mener vi det er dokumentert at vindindustrien er svært naturskadelig. Aldri før har norsk natur blitt ødelagt i det tempoet vi ser i dag. Den pågående vindkraftutbyggingen er sterkt kritisert fra mange hold, og blir av flere betegnet som en miljø- og energipolitisk skandale. Vårt budskap til OED og NVE er at dere må spare Bremanger. Området er unikt og det vil bli ødelagt om man industrialiserer det. Videre vil vindturbinindustri i Bremanger true en lang rekke fredede fugler. Vi viser her til Norsk Ornitologisk Forening som er dypt bekymret for vindindustriens negative innvirkning på et allerede sterkt truet fugleliv.

FNs naturpanel

FNs naturpanels siste rapport dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million arter er utrydningstruet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Vindindustrien genererer rask profitt for noen få. Disse driver massiv lobbyvirksomhet og er pådrivere for kynisk promotering av lite gjennomtenkte industriplaner. Grønn retorikk brukes for å skjule egne økonomiske interesser. Regjeringen tillater åpning av nye oljefelt samtidig som de tilrettelegger for rasering av urørt villmark utfra et påstått miljøengasjement. Dette er ikke troverdig.

Mangelfulle konsekvensutredninger

Noe av det mest urovekkende er at man setter i gang dramatiske prosjekter uten at det er foretatt faglig forsvarlige konsekvensutredninger. NVE har ikke lyttet til Miljødirektoret, NVE har ikke lyttet til verken Naturvernforbundet, Norges Miljøvernforbundet eller La Naturen Leve. NVE har basert seg på svakt funderte rapporter som bærer preg av klipp og lim, hvor konklusjonen er gitt før man har foretatt grundige undersøkelser. Det heter seg at man skal sette inn “avbøtende tiltak” ved behov, men i mange tilfeller vil ikke dette være mulig. NVE må følge Naturmangfoldsloven, ikke hoppe bukk over den.

Asosiale økonomiske ordninger

Vi vanlige nordmenn må finansiere den ulønnsomme vindindustri-utbyggingen med subsidier gitt i form av såkalte grønne sertifikater. Det heter seg at vi på denne måten skal redde verden, men i realiteten har ofring av norsk villmark ingen dokumentert effekt på global oppvarming. Imidlertid er det godt dokumentert at drenering av myrer, som nå pågår i det grønne skiftets navn, frigjør drivhusgasser. Det virker naivt å tro at de alvorlige miljøproblemene våre skal kunne løses gjennom å la kapitalistiske krefter få fritt spillerom. Frasen «det grønne skiftet» har blitt en løgn og en hån mot det norske folk. Dette er symbolpolitikk, og det er en politikk som ikke er bærekraftig. Vi reagerer på at sentralmakten ikke tar innover seg desperasjonen som brer seg flere steder i landet. Denne maktarrogansen er ikke et demokrati verdig.

I Norge har vi energioverskudd grunnet vannkraft. Om vi moderniserer allerede eksisterende vannkraftverk kan vi produsere mer energi enn vi kan med landbasert vindindustri. Imidlertid har norske politikere bestemt at de vil skattelegge vannkraften slik at effektivisering ikke lønner seg, samtidig som vindindustrien premieres for helt nye naturødeleggelser. Vi vet at det er nære forbindelser mellom stortingspolitikere og vindbaroner. Vanlige skattebetalere får alle ulempene. Det er norske strømkunder som får alle de økonomiske og velferdsmessige ulempene og problemene som vindturbinindustrien representerer.

Kabler og vindindustri fører til at elektrisitet ikke lenger blir et velferdsgode, en rikdom vi eier sammen. Når all energien skal ut på det frie markedet, vil det bli mye dyrere å være norsk strømkunde. Stortingsflertallet, NVE og OED er i ferd med å snu opp ned på en næring som har fungert godt i hundre år. Etter hvert som flere og flere oppfatter disse sammenhengene, vil protestene bare øke i styrke. Det er godt dokumentert at motstanden mot pågående utbygging og planlagt utbygging allerede er massiv.

Misbruk av grønn retorikk

Vind er en fornybar ressurs. Det er ikke dermed sagt at vindturbinindustri bør betegnes som “grønn energi”. Den naturen som ødelegges vil i mange tilfeller være ødelagt for alltid. Ødelagte økosystemer er ikke lenger fornybare. Videre vet vi at det brukes miljøskadelige stoffer i turbinproduksjonsprosessen. Turbiner inneholder også giftstoffer som kan lekke ut i naturen, i tillegg til at det brukes farlige kjemikaler ved avising av propellene. Også frakten vil medføre utslipp og i tillegg produseres det massive mengder med avfall som man ennå ikke har noen plan for å håndtere. Vindturbinene er blinkende og roterende installasjoner som medfører stor helserisiko for både fugler, insekter, fisk, dyr og folk.

Konsesjonspraksisen til Norges vassdrags- og energidirektorat blir av seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet beskrevet som «slepphendt». «Det vi har gjort til nå, har vært for dårlig, det tror jeg vi kan si helt uten å diskutere», hevder han i et intervju med nettavisen for energibransjen, Energiteknikk, 17. juni i år. Grotli Skogen mener også at myndighetene har lært «forbløffende lite om fugl» gjennom de prosjektene som allerede er igangsatt. Hvorvidt det har skortet på evne eller vilje, vites ikke. Faktum er at fugleliv ikke blir tatt hensyn til.

I dagens Norge blir mange viktige avgjørelser tatt uten at man i forkant har en balansert offentlig debatt. Vi er nå vitne til at myndigheter og næringsliv pumper ut propaganda hvor FNs klimapanels anbefalinger misbrukes på det groveste. Klimafryktprofitører pisker fram en slags panikkstemning for å legitimere ukloke og brutale avgjørelser. Advarslene som kommer fra FNs naturpanel underkommuniseres. Handler dette om at bevaring av naturareal ikke kan generere raske penger for den styrende eliten? Våre politikere spiller lydig på lag med storkapitalister, noen fordi de ikke skjønner hva som skjer, andre fordi de selv kan tjene på det. Som kjent er det nære bånd mellom næringslivstopper, kommunikasjonsbyråer og rikspolitikere i dette landet. Blant annet kan det nevnes at finansministerens egen bror forsøker å realisere et større vindkraftprosjekt i Rana. Norges Miljøvernforbund har avdekket nære forbindelser mellom NVE og TrønderEnergi, det famøse selskapet som i sommer har jobbet hardt med rasering av både Frøya og Sørmarkfjellet, i samarbeid med Stadtwerke München.

Sterk kritikk av NVE

Kritikken mot NVEs konsesjonspraksis er flengende, og med god grunn. Flere av høringssvarene som kom inn til forslaget om en nasjonal ramme inneholder solid dokumentasjon på at NVE ikke vektlegger hensynet til naturmangfold eller miljø når beslutninger tas. Sverre Sivertsen, tidligere kommuniksjonsdirektør ved NVE skriver: “Den tenkepausen som myndighetene er blitt tvunget til av vindkraftmotstanderne, må føre til en full gjennomgang av alle sider ved vår framtidige kraftproduksjon. Vannkraft, solenergi, hydrogen, vindkraft på land og til havs må ses i sammenheng, og det må tas hensyn til mulighetene for energisparing. Samtidig må skatteregimet og støtteordningene gjennomgås og endres slik at alle energiformer får like vilkår.”

Å gi konsesjon til bygging av vindindustri i Bremanger er naturligvis ikke klimavennlig eller naturvennlig. Bremanger er et unikt naturområde og en viktig rute for trekkfugl. Motvind SørVest mener at konsesjonen som er gitt i Bremanger må trekkes tilbake fordi konsekvensutredningen har vært for mangelfull. Det har ikke blitt tatt nok hensyn til naturen. Behovet for utbyggingen er ikke dokumentert og alternativvurderinger mangler helt. Våre styrende myndigheter har i vindkraftsaken kastet seg på en bølge, eller trend, uten å ha nødvendig forskning som grunnlag for avgjørelser som blir tatt. Når håndfast kunnskap mangler, er det mulig å bruke fantasi og empati for å forestille seg konsekvenser, men dette unnlater man også å gjøre. Det hele blir redusert til et slags merkelig regnestykke hvor enkelte momenter regnes med, og andre ikke. Naturen i seg selv blir ikke tillagt noen som helst egenverdi. Det handler bare om å utvinne mest mulig raskest mulig, uten tanke for konsekvenser.

Også Norges Miljøvernforbund (NMF) har tatt et tydelig standpunkt mot vindkraft med dagens teknologi. Havvindindustri kan forstyrre både fisk og landdyr i havet, og kan påvirke hele økosystemet på måter det kan være vanskelig å forutse. Våre styrende myndigheter tar for lite hensyn til naturmangfoldet, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser også for homo sapiens som art. NMF nevner i Miljømagasinet nr. 1 2019 jordvarme, havvarme, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og geotermisk elproduksjon som spennende muligheter for fremtiden. I tillegg går det selvsagt an å innføre en del sparetiltak, da vi nordmenn er kjent for å sløse med strømmen.

Vi krever granskning

Motvind SørVest mener, som NVEs tidligere kommunikasjonsdirektør Sverre Sivertsen, at vi trenger «en full gjennomgang av alle sider ved vår framtidige kraftproduksjon». Før det blir gitt nye konsesjoner, må det gjennomføres grundige konsekvens- og alternativvurderinger. Konsesjoner som er gitt på mangelfullt grunnlag, som i Bremanger bør snarest mulig trekkes tilbake. Motvind SørVest registrerer at forvaltningen, med våre styrende myndigheters velsignelse, har satt miljøkriminalitet i system. Vi ber om en uavhengig granskning av både OED og NVE. Konsesjonspraksisen bør vurderes i lys av straffeloven. Vi kan ikke ha det slik at Energiloven skal trumfe Naturmangfoldsloven, og særlig ikke når vi faktisk har kraftoverskudd i Norge. Når OED åpner for mer oljeleting i sårbare områder, viser jo også departementet med all mulig tydelighet at det ikke er hensynet til klimaet som er den drivende kraften. Da hjelper det ikke at man har lært seg klimaspråket.

OED og NVE skal ha takk for at planer legges ut på høring. Dessverre er flere prosjekter igangsatt uten nasjonal høring i forkant, og det kan man bare beklage. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har innrømmet at man burde sagt nei til noen av de prosjektene som nå er igangsatt. Dette viser at man har gått for raskt fram. Før man bygger noe som helst, bør vi ha en bred og opplyst offentlig debatt. Skal det bygges noe, må det ikke gå utover villmark, ville dyr, ville fugler, insekter eller folkehelse.

Homo sapiens har en lang tradisjon for å utrydde andre arter, noe historikeren Yuval Harari skriver svært opplysende om i sin populærvitenskapelige bok Sapiens. Det tragiske er at alvoret ikke går opp for oss før vi merker at vi selv trenger et artsmangfold for å overleve. Først da trekker noen av oss i nødbremsene. Vi bør vende oss mot oss selv og se hvordan vi kan redusere eget forbruk, før vi utrydder enda flere arter. NVE bør heretter tar hensyn til Naturmangfoldsloven og sørge for at uavhengige faglige instanser blir hørt i de videre prosessene. Det bør alltid iverksettes grundige alternativvurderinger og konsekvensutredninger før det gis konsesjoner for utbygging av ny industri.

Motvind SørVest

Christina Fjeldavli

Kilder

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/

https://energiteknikk.net/2019/06/miljodirektoratet-vil-ha-bedre-fugle-undersokelser

https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2019/10/Miljomagasinet-2019-1-Vindkraft-web.pdf

http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2445

https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/kampen-om-sormarkfjellet-article39321-1024.html

https://e24.no/energi/i/awKdP2/statkraft-norge-vil-ha-nok-stroem-i-aarene-fremover

https://explained.statkraft.no/artikler/2019/energi-har-vi-kraft-nok-til-a-mote-fremtiuden/

Kjære det norske folk

hdrpl
Tegning: Christina Fjeldavli

Tekst: Erik Larsen

Kjære det norske folk!
Dere går alle i takt mot stupet.
Hvem av dere stiller spørsmål?
Felles trøst i en tragedie er ikke godt nok svar.
Du må stoppe opp,
for massen beveger seg i én og samme retning,
som i hypnose.
Massemennesket evner ikke å ta ansvar,
gjør bare det de andre gjør, uten å stille spørsmål eller ta ansvar for sine handlinger.
Hvem stiller krav
til kjeltringene som har sneket seg inn i demokratiske posisjoner for å berike seg selv,
hyklere, moderne fascister i vanlige klær,
etiske kvakksalvere og moralske døgenikter,
som sier én ting og gjør det motsatte,
som lyver og manipulerer for å komme i posisjon til makt, autoritet og penger.
De ofrer sin sjel på mammons alter for å tjene de få og seg selv, på bekostning av fellesskapets ressurser.
Du som holder kjeft og tier samtykker.
Våre fjorder og hav dør, på grunn av lakseoppdrett og dårlig forvaltning av våre felles ressurser.
Vår siste områder med uberørt natur penetreres av vindturbiner.
Hvorfor?
Hvem har godkjent det?
Flertallets stillhet og et demokratisk system som har blitt korrupt.

Vi må reise oss som folk.
Gjøre opprør.
Skaperverket dør.
Hvor er de kristne nå?
Vi trenger ikke deres skriftemål etterpå.
Her er ingen tilgivelse å få.
Tenk på hva våre etterkommere vil si.
Det er på tide at journalister gjør opprør mot fåtallets diktatur.
Indoktrinering av folket er de undertryktes demokrati.
Vi må følge kjærlighetens vei og kjempe for det vi tror på.
La oss lage en revolusjon mot disse mørke krefter og deres skapte illusjon.
Den verden de presenterer oss for slik at vi skal føle avmakt, bli maktesløse.

Hvor ble det av folkeavstemningen?
Lover og regler forandres i det stille, bak låste dører, mens du og jeg er i taco- og nettflixtrancen.
På tide å våkne nå.
Det står om jordens liv.
Dette er James Camerons «Avatar».

Naturen ofres for verdipapir, for at noen rike skal bli rikere og våre folkevalgte skal få sine fordeler.
Byråkratene i NVE og OED er bestukket hele veien hjem.
De har ikke annet å gjøre enn å tjene sine korrupte brødre og søstre.

Naturorganisasjoner er tause.
De vi stolte på er kjøpt og betalt.
Ingen ære levnes de.
Alle får karmapoeng som i fremtiden vil svi.
Og til deg som sa: Hva skulle vi gjøre?
DNT,
la oss høre at dere er glade i naturen og ikke bare skal tjene penger på den.
Våkn opp nå alle sammen.
Det er ikke for sent å redde siste rest av urørt natur.
La oppgjøret komme. Frem å stå.
Dette er kampen mellom lyset og mørket.
Ikke gjem deg nå.

Ein konsesjon er som eit førarkort

IMG_20191202_234105_570.jpg

Lille lundekar, høyr no på ministerfar!

Ein rett er ein rett, og rettar må ein respektere, lille alke. Når Zephyr, Norsk Vind og dei andre storkarane “har fått ein konsesjon på vindkraft har [dei] fått ein rett. Styresmaktene kan ikkje utan vidare trekke denne tilbake fordi ein ikkje likar det ein sa ja til ein gong”. Dette kan ein samanlikne med det heilage førarkortet og retten til å køyre bil. Ingen kan ta det frå deg, når du fyrst har fått det. Då er det fritt fram med 200 meter høge vindturbinar, propellar i tre hundre kilometer i timen, iskast og knusing av freda fugl. Ikkje vert det prikkar på førarkortet heller, ikkje når kraftkarane har betalt Lovas lange arm, dei som alltid vel rett side i ei betent sak. Det handlar om juss og om store tal, som eg vil banke deg i skolten med, om du ikkje slutar med den kvitringa snart.

Lille lundefugl, du veit vel at Zephyr og Company kan selje konsesjonsrettane ut av landet, uansett om konsekvensutredninga var mangelfull eller ikke, kan dei selje rettane vidare og vidare, i det uendelege, slik at sjølv Gud mistar oversikt, slik at ingen til slutt veit kven som eig denne hora som det jomfruelege landet no har blitt til. Vi tråkkar på Norge og vi smadrar fugletrekk, for vi hatar dette landet, og pengene har vi gøymt unna i eit karibisk skatteparadis. Slik kan vi sapiensar gjere det, lille lunde. Ikkje å undrast over at det gjeng trill rundt som ein vindturbinpropell i ein fjærlett fuglehjerne.

Ingen, ingen, ingen kan trekke konsesjonar tilbake, for då vert Erna, Ola og Siv sure, for dei har allereie lova, ute i den store, vide verda, at slik skal det vere, vi skal gje frå oss Norge til høgstbydande, for slik må det bli når kapitalismen er religionen. Vi skal redde verda gjennom å la marknadskreftene herje fritt, vi skal gjere om sagalandet til verktøykasse og grønt batteri. Noko anna kan vi ikkje gjere, for då vert det for dyrt og komplisert for Olje-, energi og miljøkriminalitetsdepartementet. Ein konsesjon er ein heilag gral i kapitalismereligionen. Konsesjonsrettane står faktisk over menneskerettane i hierarkiet, og ville fuglar og dyr har ingen rettar i det heile. Difor vil eg no ofre deg til klimaguden, lille lunde. Ja, du skal få redde verda, og døy som martyr. Ikkje tenk på det, det er jobben min. Kommunikasjonsrådgivaren min har sagt at eg må leggje det fram slik, men eg får lov til å rope hurra på Facebook når eit tysk selskap leitar etter meir olje i arktiske strøk. Slik kan ein gjerne det, når ein er sapiens og verdsherskar. Heng ikkje med nebbet, kvitrefugl. Ver no glad for den tida du fekk leve.

Helsing storfarministerkar

Kjelde: https://www.nrk.no/mr/freiberg_-vindkraftkonsesjon-er-som-forarkort_-du-kan-ikkje-berre-trekke-det-tilbake-1.14807003

Could this be the beginning of a beautiful friendship?

IMG_20191202_230004.jpg

To: The Norwegian Minister of Oil, Energy and Shameless Environmental Crime

Darling Kjell-Børge!

Knowing you will soon be with us, excites me beyond measurement. Please allow me to express my deep gratitude, and at the same time wish you a safe journey, free from phallic symbols of the kind you don’t need. Also I hope Haram will be safe in the future, which shockingly depends on YOU, to a large extent. How scary is that?😱Will you, Kjell-Børge, allow wind turbines on the mountains or not? That’s the to be or not to be-question for me and my fellow feather friends. 

By the way, did you like the horse head in your silky sheets this morning? Don’t take it personal. Just wanted you to know how I feel about the Ministry of Oil, Energy and Shameless Acts of Environmental Crime. Whilst at Haram, I hope you will truly listen to us, The Birds. We’re directed by Alfred Hitchcock, and like Al Pacino, we have an offer you can’t refuse: wild nature. Let me whisper all about it directly into your ear, so that the woman we all fear, the Prime Minister of Double Standards, won’t know anything about it. She’s busy scratching Angelas back anyway.

Yours sincerely,

Fratercula Arcticas aka Al Lundino

lundefugl og mafiaboss, i den rekkefølgen (it takes one to know one)