Regjeringen og reindriftsområdene

Norske myndigheter forsøkte å fjerne det samiske språket på 1800- og 1900-tallet, gjennom den såkalte fornorskingspolitikken. Nå trues selve reindriften, en bærebjelke i samisk kultur, av vindkraftprosjekter fra Øyfjellet i Vefsn i nord, til Stokkfjellet i Selbu i sør. Ord som «bærekraft» og «klimavennlig» misbrukes for å kamuflere naturødeleggelsene som “grønt skifte”. Eva Maria Fjellheim ved Senter for Samiske Studier (UiT, Norges Arktiske Universitet), forsker på dilemmaet mellom klimapolitikk og urfolks rettigheter i fornybar energiutbygging. «Reindrift etterlater seg et ubetydelig fotavtrykk. Den er grønnere og mer bærekraftig enn de fleste former for arealbruk», skriver hun i artikkelen “Ærede lagmannsrett” (2020). Landet blir ikke mer bærekraftig når vi fortrenger den tradisjonelle reindriften, snarere tvert imot.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO-konvensjon nr. 169, som norske myndigheter ratifiserte i 1990, er en folkerettslig bindende avtale utarbeidet for å gi urbefolkninger verden over et spesielt vern. Konvensjonen består av 44 artikler og er undertegnet av 23 land. Dessverre kan det virke som om norske myndigheter har glemt sentrale deler av avtalen. Artikkel 2 lyder slik: “Regjeringene skal ha ansvaret for utvikling av, med deltakelse av vedkommende folk, samordnede og systematiske tiltak for å verne disse folks rettigheter og for å garantere at deres integritet blir respektert”. Snarere er det vel det motsatte som skjer på Fosen akkurat nå, når Fosen Vind, etter å ha ødelagt viktige beiteområder, inviterer reindriftseiere til å underholde ved åpningen av Storheia vindkraftanlegg. At våre styrende myndigheter har tilrettelagt for dette, er en stor skandale.

Ifølge artikkel 13 skal regjeringen respektere urbefolkningens “forhold til landområder og/eller territorier der de lever eller på annen måte bruker”. Artikkel femten lyder slik: “Vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt. Slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene.” Hvordan kan regjeringen tillate dumping av gruveslam i Repparfjorden når sametingspresident er tydelig på at dette strider med samiske interesser? Hvordan kan Erna Solberg, som er leder for FNs bærekraftskomité, velge å se bort fra sentrale punkter i en viktig internasjonal avtale? Antagelig er det bare et spørsmål om tid før de pågående overgrepene mot urbefolkningen blir slått stort opp i utenlandsk presse.

Kilder

https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Urfolk/ILO-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.