Carl på post i Buheii

Våre korttenkte politikere har dessverre planlagt og iverksatt et grønt skifte som innebærer at sjeldne arter mister sine siste leveområder. Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru har en felles visjon om å utrydde både kongeørn, gaupe, villrein og hubro. Carl Omlie finner seg ikke i det. Derfor er han på post i Buheii (Buheia) som ligger i Sirdalsheiene i Agder.

Carl Omlie, eller Pappa Omlie som mange kaller ham, vet at vi ikke kan redde klodens klima gjennom å ødelegge naturen. Dette forstod han lenge før Norsk institutt for naturforskning kom med rapporten “Karbonlagring i norske økosystemer” (NINA, 2020). Carl har voktet over Buheii i 26 døgn nå, og har ikke tenkt å gi seg med det første. Det er viktig at noen er der og markerer, med hele seg, at det som skjer nå ikke er greit. Faktisk er det en forbrytelse. Det er ran på høylys dag, med myndighetenes velsignelse.

Natta mellom 24. og 25. april hadde Carl et fryktelig mareritt. Han våknet svett og fikk ikke sove mer. I drømmen stod Tina Bru, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide foran hoveddøra inn til Stortinget med en ny miljø- og naturvernlov. Drømmer pleier gjerne å forsvinne raskt fra bevisstheten, men denne har liksom festet seg. Hvordan skal vi tyde drømmen?

Slik situasjonen er i dag, har naturen flere lover på sin side. Problemet er at myndighetene ikke følger de lovene som skal beskytte økosystemene. Hva skjer hvis Arbeiderpartiet og Høyre bestemmer seg for å endre jussen på dette området? Hva kan vi naturvernere da slå i bordet med? Dette er en skremmende tanke.

received_2604688906433009
Carl Omlie har fått god tid til å tenke i Buheii. Foto: Privat.

“Ta den ring og la den vandre”, heter det i en kjent sanglek. Også vindkraftverkene vandrer “fra den ene til den andre”. Eierskapet kan i perioder være skjult, “det synes ei”. Nettopp nå er det australske Macquarie-eide selskapet Green Investment Group, eiere av Buheii-prosjektet. Utbyggingen er igangsatt uten at man har de nødvendige tillatelsene på plass, og er derfor ulovlig. “Nordisk vindkraft AS og Hybrid Tech AS […] glemte å søke dispensasjon fra flere av de bestemmelser det må dispenseres fra”, skriver Motvind Norge på sine nettsider. At vindkraftutbyggere setter i gang uten å ha det juridiske på plass, er en gjenganger.

received_524975001504835
30. april 2020. Dag 26 av Motvind Norges demonstrasjon i Buheii. Foto: Carl Omlie

 

 

 

Som kjent er Norge et land med rike vannkraftressurser. De indre heiområdene i Agder er tungt berørt av omfattende vassdragsreguleringer, med tilhørende kraftlinjer og veier. Nye planlagte kabler til utlandet legger et ytterligere press på inngrepsfrie områder. Vindkraftutbyggingen kommer på toppen av alt dette. Resultatet er tunge terrenginngrep og brede veier i tidligere uberørte naturområder. Dessverre er det slik at hvert kraftverk har blitt vurdert isolert, uten tanke på den samlede belastningen.

Buheii kart 2
Sivilarkitekt Bård Sverre Solem har laget kart for å vise konsekvensene av vindkraftverkene som bygges og planlegges rundt Sirdalsvatnet.
buheii3
Sivilarkitekt Bård Sverre Solems kart viser hvor omfattende naturødeleggelsene blir ved vindkraftutbygging.

Vindkraftutbyggingen rundt Sirdalsvatnet fører til dramatiske naturødeleggelser. Intakte økosystemer ødelegges på måter NVE ikke kan rette på med sine «avbøtende tiltak». Tross protester fra flere hold, velger man å ignorere hensynet til Europas sydligste villreinstamme. Buheii Vindkraftverk vil medføre en ytterligere nedbygging av det samme viktige heiområdet, og forsterke de negative konsekvensene for villreinen, som i likhet med tamreinen, har et roterende beitesystem.

Sirdalsheiene regnes som et område av nasjonal betydning for flere fuglearter. Registrering av drepte fugler i vindkraftanlegget på Smøla, viser høye dødstall for ryper. Sirdalsheienes rypebestand er en viktig årsak til at de vestlige delene av Agder-fylkene, og spesielt Sirdalsheiene, har de siste restene av en levedyktig hubrostamme i Sør-Norge. Vindkraftutbygging ødelegger hubroens jaktområder. Hubroen, med sitt brede vingespenn, er i tillegg svært sårbar i møte med kraftlinjer og vindturbiner. Den rødlistede hubroen kunne tidligere leve over hele landet, men er nå fortrengt til noen få områder. I Buheii lever også tårnfalken, hønsehauken, rødstilken, heiloen og kongeørnen.

Carl Omlie har, gjennom sine 26 døgn på post, blitt kjent med et hekkende kongeørnpar, som Motvind har døpt Olav og Märtha. Akkurat i hekketiden må vindkraftutbyggerne ta en ørliten pause, men det tar ikke lang tid før maskinene fortsetter naturmassakren. Vil Olav og Märtha få oppleve at barna deres lærer å fly? Vil kongeørnbarna noen gang få se det området som skulle vært deres?

Selv om det kan kjennes tungt å være aktiv naturverner døgnet rundt, opplever Carl Omlie mye fint i Buheii. Folk stopper bilen og vinker, tar bilder og viser tommel opp. Lokale innbyggere fra Knaben, Risnes og lenger nede i dalen opptrer støttende. Også representanter for Naturvernforbundet, og ornitologer fra Evje, Lyngdal og Lindesnes, har vært på besøk flere dager. Selv om riksdekkende medier ikke speiler det, er motstanden mot vindkraftutbygging massiv.

Carl Omlie ønsker å oppfordre alle aktive naturvernere til å ikke miste motet. Vi må vise at vi står samlet, og vi må bare ikke gi oss. I 2021 er det nytt stortingsvalg. Da får vi sjansen til å stemme inn flere politikere som ser verdien av natur og miljø, slik at Mammons tjenere ikke får overtaket igjen.

received_244262960282260
Avisen Agder skrev om Motvind Norges aksjon i Buheii 17. april.
received_567505524146408
Avisen Agder. 17. april 2020.

Referanser 

https://www.kvinesdal24.no/nyheter/i/jd2BVo/anleggsarbeiderne-faar-fortsette

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4961/Naturkur-er-n-248-dvendig-for-229-n-229-klimam-229-lene

Buheii Kommuneplanens arealdel og allmennheten

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/3859

Vil du bidra økonomisk? 

https://www.spleis.no/project/104148

Advertisement

Etnisk rensning i 2020

qrf
Samiske reindriftseiere fordrives fra sine områder, fordi myndighetene lar seg styre av sterke kapitalinteresser. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Dag Einar Thorsen, som er fagansvarlig for politisk og økonomisk filosofi for Store norske leksikon, definerer etnisk rensning som en «betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt» (SNL, 2014). Som kjent har norske myndigheter, opp gjennom historien, systematisk brukt sitt maktovertak for å ta kontroll over samiske områder og utslette det samiske.

Samisk kultur ble iherdig forsøkt avviklet gjennom den såkalte fornorskingspolitikken som varte i om lag hundre år, fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet. Etter at vi tok et oppgjør med den utilslørte rasismen, og offentlig tok avstand fra koloniseringen av samiske områder, ved opprettelsen av Sametinget, skulle man jo trodd at vi hadde lært. Men nei. Også på 2000-tallet blir urbefolkningen utsatt for maktovergrep. Den tradisjonelle reindriften, en helt sentral bærebjelke i samisk kultur, står nå i fare for å bli utslettet.

«Du må ikke tåle så inderlig vel/ den urett som ikke rammer deg selv», advarer Arnulf Øverland i 1937, i diktet «Du må ikke sove». De færreste ser at «Europa brenner». Folk sover. «The opposite of love is not hate, it’s indifference», er en læresetning hos den jødiske forfatteren Elie Wiesel, som fikk Nobels fredspris i 1986. Wiesels innsiktsfulle ord får ny aktualitet når man ser hvordan raseringen av samiske reindriftsområder ignoreres av storsamfunnet.

Det er skremmende å se hvor likegyldig flertallet av majoritetsbefolkningen forholder seg til den etniske rensningen av vår egen urbefolkning nå på 2000-tallet. Skyldes passiviteten mangel på kunnskap? Hvordan kan det ha seg at den riksdekkende pressen unnlater å opplyse ordentlig om det som skjer?

«There is only one sin, only one. And that is theft. Every other sin is a variation of theft», skriver Khaled Hosseini i romanen Drageløperen (2003). Norske myndigheter inviterer storkapitalen til å stjele fra samiske reindriftseiere. Norske politistyrker står klare til å bistå hvis noen forsøker å hindre tyveriet. Og ikke nok med det: Makteliten har i tillegg stjålet ordet «bærekraft». Mange nordmenn har blitt lurt til å tro at naturødeleggelser kan være bærekraftige, fordi falske miljøprofeter i årevis har fått bedrive sin propaganda fra statskanalens debattstudioer.

I følge FNs naturpanel er tap av naturareal et av klodens største problemer. Naturen har verdi i seg selv. Den bidrar også til å stabilisere klimaet. Det beste vi kan gjøre for klimaet er derfor å la naturen være i fred. «Karbonlagring i norske økosystemer», nylig utgitt av Norsk institutt for naturforskning (NINA, 2020) er én av flere vitenskapelige rapporter som forklarer hvorfor.

«Reindrift etterlater seg et ubetydelig fotavtrykk. Den er grønnere og mer bærekraftig enn de fleste former for arealbruk», skriver Maria Fjellheim ved Senter for Samiske Studier (UiT, Norges Arktiske Universitet) i artikkelen «Ærede lagmannsrett» (2020). Industrialisering av samiske reindriftsområder er det motsatte av bærekraftig. Likevel blir reindriften fortrengt, i det grønne skiftets navn. Dette er en stor skam, og en forbrytelse.

Da Komiteen for Eliminering av Rasediskriminering (CERD), i 2018 ba norske myndigheter om å stanse utbyggingen av vindkraftanlegget i samiske reindriftsområder på Storheia, var det til ingen nytte. Utbyggingen fikk fortsette, og området er i dag sprengt i stykker. 18. desember 2019 ble det gitt klarsignal til utbygging på Øyfjellet i Vefsn, og irreversible ødeleggelser er nå igangsatt. Flere lokale medier dekker heldigvis saken, men majoriteten i befolkningen har ikke våknet. Blir etnisk rensning ansett for å være lokalnytt her til lands?

«Jeg roper med siste pust av min stemme/ du har ikke lov til å gå her og glemme», insisterte Øverland da nazistiske krefter tok over Europa. I dag er det kapitalkrefter som tar over, og vi har ikke lov til å late som om det ikke skjer. Den som stilltiende aksepterer overgrepene mot urbefolkningen, er i realiteten medskyldig. Ettertiden kommer til å dømme dagens synder, og unnlatelsessynder.

FB_IMG_1588104403292
Et kart som er laget av Motvind Norge for å få flere til å forstå omfanget av den planlagte vindkraftutbyggingen på Øyfjellet.

Kilder

https://snl.no/etnisk_rensing

https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4961

https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett

https://www.fn.no/Nyheter/fns-naturpanel-menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-en-million-arter

https://www.nrk.no/sapmi/urfolk-utsatt-for-etnisk-renskning-1.7929020

 

Flere blogginnlegg om Øyfjellet-saken

Fuelhkie- Family

Fuelhkie- familie

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

Vindkraftutbygging på Øyfjellet er unødvendig og lovstridig

Die Windkraftentwicklung auf Øyfjellet ist unnötig und rechtswidrig

 

 

Fuelhkie- family

Fuelhkie – family

Tegning 25.04.2020. Ramona Kappfjell.
Areas of reindeer herding are under massive pressure from the outside world. The family stands gathered. Drawing: Ramona Kappfjell.

Text: Marianne Kappfjell. Drawing: Ramona Kappfjell. Photo: Per Anders Kappfjell and Merethe Kvandal. Translation: Liv Marie Sandve

received_2584565131796861
From Øyfjellet in Vefsn, Norway. Photo Per Anders Kappfjell.

To be a family, to be standing in it, to stand gathered. Under constant pressure, voiceless, invisible. Insignificant.

Leo Andreas, Christina, Ramona, Mikal Anta, Per Anders, Marianne.

The mountains and the reindeer; giving us a future, an identity.

We have a past, a story. Layers and layers of generations.

Applied knowledge, spoken and lived, conveyed through ancient paths of transmission.

Ear tag, owned, inherited, given.

Survival, survival, survival.

“We are still here”.

received_254964878990457
Øyfjellet in Vefsn is being threatened by wind farm development. Photo: Per Anders Kappfjell.

In a dream I am in a hillside, the mountain is bleeding, the bloodshed is pulsing, while machines are drilling and roaring, hammering and thundering.

The reindeers are lost, wandering back and forth. Flat ears, panicking eyes. The calf is being thrown off.

I am calling, calling and calling, but nobody is listening.

No sound can escape my mouth.

Mikal Anta is falling, Leo is falling, Ramona and Christian are falling, I am falling, Per Anders is falling.

The mountain does not provide grip, and nobody sees and nobody hears.

I can not reach them.

received_241098213798702
The green light given by the NVE (Norsk vassdrags- og energidirektorat) to the developer 19th December 2019, is clearly illegal. The development should stop immediately, according environmentalists from several different organizations. Photo: Merethe Kvandal

A road of construction, we are watching. Large, coarse rocks, and big, sharp cracks in between.

A doe is searching, moaning, seeking and running in big circles.

Where is the calf?

In this moment we hear low grunts, further down the road. In between the rocks.

Ohnne miesie.

Little calf. Fell between the coarse, sharp rocks in the road. The mountains are shaking, and silence falls between the blocks.

Once again there is grunting, everywhere. Ohnne miesie, everywhere. Calves who have fallen between the rocks. All of the calves.

STOP THE MACHINES!

This is our future lying clamped between rocks, dying.

STOP THE MACHINES!

received_893649787776695
As the norwegian government facilitates development of wind industry in areas of reindeer herding, both the Constitution, the Diversity Act and international conventions are being violated. Photo: Per Anders Kappfjell

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

 

 

 

Aldri mer Alta

_25P4198_2000
Markering mot vindkraftutbygging i samiske reindriftsområder, foran Stortinget torsdag 23. april 2020. Foto: Per Inge Østmoen
FB_IMG_1587842861793
Per Inge Østmoen holder appell mot vindkraftutbygging i reindriftsområder. Foto: Gunvor Slaatto

Her kan du lese mer om saken:

Vindkraftutbygging på Øyfjellet er unødvendig og lovstridig

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

Die Windkraftentwicklung auf Øyfjellet ist unnötig und rechtswidrig

Saken med Øyfjellet vindkraftverk viser alvorlig systemsvikt

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

Fuelhkie- familie

Tegning 25.04.2020. Ramona Kappfjell.
Reindriftområder er under sterkt press utenfra. Familien står samlet. Tegning: Ramona Kappfjell

Tekst: Marianne Kappfjell. Tegning: Ramona Kappfjell. Foto: Per Anders Kappfjell

received_2584565131796861
Fra Øyfjellet i Vefsn. Foto: Per Anders Kappfjell

Fuelhkie- familie

Å være en familie, å stå i det, å stå samlet. Under konstant press, uten stemme, usynlige. Ubetydelige.

Leo Andreas, Christian, Ramona, Mikal Anta, Per Anders, Marianne.

Fjellet og reinen som skal gi oss ei framtid, en identitet.

Vi har ei fortid, en historie. Slekter som følger slekters gang.

Kunnskap som fortelles, og leves, formidles gjennom urgamle flyttleier.

Øremerke, eies, arves og gis.

Overleve, overleve overleve,

“We are still here”

received_254964878990457
Øyfjellet i Vefsn er truet av vindkraftutbygging. Foto: Per Anders Kappfjell

I en drøm står jeg i ei åsside, fjellet blør, det pumper ut, mens maskiner borrer, braker, banker og dundrer.

Reinen finner ingen vei, virrer fram og tilbake. Legger ørene flatt, blikket er panisk. Kalven kastes.

Jeg roper, roper og roper, men ingen hører.

Ingen lyd kommer ut.

Mikal anta faller, Leo faller, Ramona og Christian faller, jeg faller, Per Anders faller.

Fjellet gir ikke feste, og ingen ser og ingen hører.

Jeg når dem ikke.

received_241098213798702
Det klarsignalet som Norges vassdrags- og energidirektorat gav til utbyggeren 18. desember 2019, er åpenbart lovstridig. Utbyggingen bør stanses øyeblikkelig, mener naturvernere i flere ulike organisasjoner. Foto: Merethe Kvandal

En anleggsvei, vi står og ser. Store, grove steiner, og store, skarpe sprekker mellom.

Ei simle leter, grynter, søker og løper i store sirkler.

Hvor er kalven?

Da hører vi små grynt, nede i veien. Mellom steinene.

Ohnne miesie.

Lille kalven. Falt mellom de grove skarpe steinene i veien. Det rister i fjellet, og det blir stille mellom steinene.

Så grynter det igjen, overalt. Ohnne miesie, overalt. Kalver som har falt mellom steinene. Alle kalvene.

STOPP MASKINENE!

Det er vår framtid som ligger fastklemt mellom steinene og dør.

STOPP MASKINENE !

received_893649787776695
Når norske myndigheter tilrettelegger for vindkraftutbygging i reindriftsområder, brytes både Grunnloven, Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner. Foto: Per Anders Kappfjell

Her kan du lese mer om saken:

Vindkraftutbygging på Øyfjellet er unødvendig og lovstridig

Die Windkraftentwicklung auf Øyfjellet ist unnötig und rechtswidrig

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

Saken med Øyfjellet vindkraftverk viser alvorlig systemsvikt

 

 

 

 

 

 

 

 

The development of wind power at Øyfjellet is both unnecessary and against the law

received_249437429532527
Øyfjellet, Norway. Photo: Ole Henrik Kappfjell

Written by Christina Fjeldavli, Motvind Norway. Translated from Norwegian by Per Svein Dufva. Film and photography by Ole Henrik Kappfjell, Tom Kvitnes and Merethe Kvandal.

According to the Norwegian Constitution § 108, the authorities “must see to that the Sámi society can safeguard and develop Sámi language, culture and social life. ”The Law on Biodiversity § 1 says that “nature with its biological, topographical and geological diversity and ecological processes is to be taken care of through sustainable use and protection, also in a way that gives a foundation for people’s activities, culture, health and prosperity now and in the future, also as a foundation for Sámi culture”.

The development of wind power we see today could not have happened if the laws had been abided. Says Sverre Sivertsen: ”The development of today’s wind power has no match in the history of the Norwegian management of energy and nature.” Sverre Sivertsen is a former communications manager for The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), the directorate that gives permission for windpower plants, thus he has a solid background for saying this. The way he sees it, Norwegian politicians have constructed a system making it possible for strong capitalistic forces to irreparably ruin the Norwegian nature without paying a penny for the loss. The development of windpower strikes the Sámi reindeer owners particularly hard.

Øyfjellet. Filmed by Ole Henrik Kappfjell.

Since the middle of the 1800’s, the Norwegian authorities have tried to wind up Sámi culture by trying to turn the Sámi people into Norwegians (“Norwegianizing”). As a part of this Sámi children were sent to boarding schools where they were taught in Norwegian. The pupils were forbidden to speak their mother tongue. During the period 1968–1982, Norway constructed a large hydro-electric power dam and plant in Alta in Finnmark, and Sámi interests had to give way to the claims of the (Norwegian) majority. And now, since the turn of the century, Norwegian authorities have laid the ground for ruining one reindeer pasture after the other through a completely unnecessary development of wind power. Important pastures at Fosen have already been destroyed. Now the wind power industry has set its eyes upon Vefsn (Nordland county).

received_714186885992138
Reindeer at Øyfjellet. Photo: Ole Henrik Kappfjell.

Jillen–Njaarke is an area for reindeer pastures with a spring herd of about 2200 reindeer, and Øyfjellet in Vefsn is a very important area for the owners. To build a wind power plant here will be disastrous, and NVE and the Ministry for Oil and Energy (OED) have been thoroughly informed about this by several parties. ”The green light” from NVE (18.12.19) means that the pastures are forever lost, according to Runar Myrnes Balto, chairperson of Norske Samers Riksforbund (NSR) (The Norwegian Sámi Organisation). Balto is very critical to a Norwegian system that enables the realization of gigantic projects without paying attention to the reindeer business which has been there for centuries. Balto also thinks that the project could have been stopped if the politicians had had the will to do so (NRK Nordland, 25.12.19).

received_903300273464906
Photo: Ole Henrik Kappfjell

Tone Toft and Bjørn Økern, representing Naturvernforbundet (NFF) Nordland, claim that Øyfjellet wind power plant has been a mistake from the very start and it needs to be “stopped immediately”. (There are several environmentalist organisations in Norway, NFF being the oldest. There is also one named Motvind (MN), the most recent, founded 2019 as an umbrella organisation for local groups fighting the windpower projects. And there is also Norges Miljøvernforbund (NMF). According to MN the windpower plant at Øyfjellet is planned in pristine nature, just of Lomsdal–Visten Nasjonalpark (National Park), also called “the hidden land”, one of the country’s most pristine landscapes. Here you will find 1102 square km of large plains, mountains, quiet fjords and deep valleys where only the wind disturbs the primeval forest. A fourth environmentalist organisation La Naturen Leve (LNL) “says yes to a fossil free future and yes to renewable energy. They think that we must leave the nature as intact as possible for the future generations, and they proclaim a crystal clear NO to the wind power that ruins the nature in a hydro-electric Norway. In other words, Norway has an excess of hydro–electric power. NMF reacted strongly when NVE gave permission to both Tysvær wind power plant (Rogaland county) and Øyfjellet the same day Sylvi Listhaug took over as minister of OED. NMF considers both Tysvær and Øyfjellet to be “very controversial projects with grave consequenses”.

received_226568461953088
Photo: Ole Henrik Kappfjell

Zero, a self-appointed environmentalist organisation, that receives money from the wind power business, and as a rule is invited to debates in NRK TV when topics such as wind power are debated, has for years argued that wind power is wanted and needed. Norwea Vindkraftforening (the organisation of the developers) has also been a busy driving force. Representatives of the windpower trade eagerly claim that the construction of wind power plants in pristine nature is necessary for salvaging the planet’s climate, but there are clear signals that it is quite the contrary. UN concluded in 2019 that the loss of nature is one of the planet’s largest problems. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) (…) states in a recently published report,”Karbonlagring I norske økosystemer”) (“Carbon storage in Norwegian ecological systems”)(NINA, 2020), that the best we can do for the climate is to take care of the nature. (NINA is a public institute for research on nature).

received_241098213798702
Snowy landscape with excavator. Photo: Merethe Kvandal

NVE and OED have mostly ignored factual arguments from genuine environmentalist organisations. Unfortunately, only the organisations with strong economic interests have been permitted to give the premises for the central authorities. In spite of the country having a surplus of electric power and in spite of the fact that the wind power plants lose money, a loss that must be covered by the tax payers, the authorities stick to the idea that it is legitimate to destroy unique mountain landscapes in order to build unnecessary windpower plants.

In the middle of the corona crises, the developers at Øyfjellet have ordered more than seventy turbines that will tower 180 m above the ground. Each turbine demands an area the size of half a football field. To transport and mount these turbines, one must build broad roads in what till now has been pristine nature. The solicitors for both parties discuss how this year’s migration of reindeer can take place between huge construction machines. Remedying measures have been offered by NVE, they may be useful this year, the grave fact is that in the long run, the reindeer farmers will be driven out of existence.

The Norwegian Prime Minister Erna Solberg also has a role as the leading force for UN’s sustainable future. On New Year’s Day 2020, she spoke to the nation and uttered the word “sustainable” eleven times. She could also proudly announce “that the new, large oilfield, Johan Sverdrup, works almost without the emission of greenhouse gases.” The plan is to electrify the Norwegian part of the continental shelf, so that we can produce “emission free” oil and gas. This is regrettably a well-established lie among the Norwegian public. The Government wants to send the hydro–electric power out of the country via cables, something that will stimulate further construction of wind power plants. The result is that we are going to lose more and more of the nature Sámi culture is so attached to.

The (displacement and) maltreatment of indigenous peoples is not unique to Norway. As a result, international treaties for the protection of these peoples have been agreed upon. The International Labour Organization (ILO) is UN’s organization for work. ILO’s convention nr 169, ratified by the Norwegian authorities in 1990, is a binding international law made to give the indigenous peoples specific protection. The convention has four articles signed by 23 countries. According to article 2, the government shall protect “the rights of the indigenous people(s) and…guarantee that their integrity is respected. Article 3 says that the government shall respect the indigenous people(s) relationship to the land area where they live or otherwise use”. Article 15 states that the “right to natural resources in their areas must be specially secured”. The construction of wind power plants violates all three articles.

received_666682754157423
Elsa Laula Reberg, a well-known advocate for Sámi rights, casts an anxious look at her familiar mountains. The statue is located in front of the village hall in Vefsn. Central and local authorities must now face the fact that wind power development in reindeer pastures is against the law.  Photo: Tom Kvitnes

Sámi settlements with reindeer as the main livelihood have existed for ages in Helgeland. This is a well-documented fact. A school for Sámi children was founded as early as 1772 in Mosjøen. In his book Reindrift og nomadisme på Helgeland (1986), Ørnulf Vorren says that in 1740 there were 102 families having reindeer as their main livelihood. 58 of these lived in Vefsn, the rest in Rana. All in all 400 families in Helgeland had reindeer as the main livelihood (Vorren vol 1, 12). There has been a conflict of interest between Norwegian settlers and Sámi nomadic people migrating with their reindeer ever since the former came to the district. The Sámi people have as a rule lost these struggles, but not always. In NOU (Norwegian Public Report) 2007 there is an interesting example of the opposite.

In NOU 2007 part 14 there is an account of a proprietor who dragged some Sámi people to court for trespassing his land, among other things, they had cut down some trees and repaired a small hut. The case ended in the Supreme Court and the Sámi people won. The verdict handled several issues, but the important here is the clear message that, “in the relationship between the indigenous people and the Norwegian occupants, the latter must maintain and protect the former’s right to use the land like they have done for centuries”. In other words, in 1862 The Supreme Court rules that there is a precedent for using the pastures even if the Sámi people do not own the property. Today’s reindeer farmers, direct descendants of the Sámi people who went to Court in1862, experience that this precedent is no longer valid.

received_827351774427248
Photo: Ole Henrik Kappfjell

Maria Fjellheim of the University of Tromsø does research on the dilemma between politics on the climate and the rights of the indigenous peoples when it comes to the construction of windpower plants. Says Fjellheim: “wind power isn’t green, neither is it a shift. It’s just another industry fragmenting the Sámi culture bit by bit”. It is absurd to displace the Sámi way of living to achieve sustainability. Fjellheim’s research shows that “reindeer pasturing leaves an insignificant footprint, and it is greener and more sustainable than most other exploitations”. The President of the Sámi Parliament, Aili Keskitalo, uses the expression “green colonization” when she talks about the wind power industry. Research shows that this kind of colonization and the ruining of the nature is the opposite of sustainable. In addition to that, wind power plants in reindeer areas are both unnecessary and illegal. Norwegian authorities are systematically violating national laws and international treaties, something that is a scandal of international interest. Since the Norwegian media have failed in passing on the seriousness of these matters, we should now turn to the international press and courts.

References

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2019/06/02/Vindkraft-%E2%80%93-en-energipolitisk-skandale-19036059.ece?fbclid=IwAR0Jheu9KG582s0ipz8JL4Uloqc6OrkTafnZHFLFyPtXGgiWAgCL-s_b3iY

Vesterfjellan (Øyfjellet vindkraftverk)

https://www.nmf.no/2019/12/18/hva-holder-du-pa-med-kjetil-lund/

Øyfjellet Wind AS må stanse anleggsarbeidet på Øyfjellet i Vefsn i perioden 10. april – 10. mai 2020

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/PRM-30-aar-siden-ILO-konvensjon-nr.-169-om-urfolks-rettigheter-ble-vedtatt

https://snl.no/Alta-saken

https://www.nrk.no/nordland/jillen-njaarke-reinbeitedistrikt-legger-sin-lit-til-listhaug-for-a-stoppe-vindmollepark-pa-oyfjellet-1.14835360

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4961/Naturkur-er-n-248-dvendig-for-229-n-229-klimam-229-lene

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2650166

https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett

https://www.nrk.no/sapmi/kaller-vindparkplaner-for-gronn-kolonisering-1.13701272

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2020/id2684109/

NOU 2007:14 Del 4: Samisk befolkning, bruk av natur og rettighetsforhold på Helgeland

Vorren, Ørnulf. Reindrift og nomadisme på Helgeland, bind 1 og 2 (1986)

Saken med Øyfjellet vindkraftverk viser alvorlig systemsvikt

 

 

Triple dose climate cure for non-compliant nomads

Written by Christina Fjeldavli. Translated from Norwegian to English by Liv Marie Sandve.

qrf
“We have forced this indigenous people before, and they know it”, Mrs Blow Up comments to the NTB. Illustration: Christina Fjeldavli

As Erna Blow Up held her new year speech 1st of January 2020, it became clear to most people that she, first and foremost, acts as the leader of the UN sustainable development goals. The position as prime minister of Norway must be entertained in between meetings with World Economic Forum, which can prove to be demanding. The asset is that access to the state funds makes it easier to make agreements with gentlemen of high importance.

Even though the residents of the country mostly are cooperative and compliant, certain people always seems to want to make trouble, just to get the attention. First and foremost there are representatives from the indigenous people of the country who refuse to give up areas to the industry, even when it collides with the sustainable development goals of the very UN.

“The UN sustainability goals are the common work plan to extinguish poverty, fight inequality and stop climate change by 2030”, it says in the UNs’ own website. It is given that we can not fight inequality if certain people insist on remaining reindeer herders. If the norwegian shelf is to be fully electrified, parallell to hydropower being exported, it is obvious that the last remains of wilderness must be given to wind farms.

It is deplorable that we once more must force the sami people into collaboration. “I believed we were further ahead”, says Blow Up to NTB. Even if it will be costly, she is determined to suggest triple dose climate cure for non-compliant nomads.

Trust in Kinder society

IMG_20200424_113710
The minister of Corona is talking to the minister of Kinder eggs, but we are not supposed to hear it. We don’t need a registry of lobbying in the Kinder society, because of the unwavering trust in each other. Charcoal drawing: Christina Fjeldavli. Graphic design: Magdalena Fjeldavli.

Written by Christina Fjeldavli. Translated from Norwegian by Liv Marie Sandve

As Tina Bru in 2016 were to express her excitement about Fosen Vind, she chose to describe the wind farm as “an amazing Kinder egg”. In 2020 Bru is on top of the department of oil- and Kinder eggs, a position for a specific kind of women, determined to brood.

Every fine laying hen knows that Kinder eggs need to be hidden well during brooding. The content must remain a secret. The unnecessary and environmentally harming content is to be covered by something sweet and alluring. As the eggs are hatching, it can be smart to make it happen simultaneously with the press release of the minister of Corona.

We have a lot of trust in each other in the Kinder society, and this is how we want to keep it in the future. A registry of lobbying would be very destructive to the naivety accumulated through decades.

References

https://www.dagbladet.no/kultur/de-blottlegger-arrogansen/72175086?fbclid=IwAR0umRJNLSks8mIt7zbW8EjaJU6mxeG1suuZIfIjYH_kZ6LLN_vlxuhY6Gs

https://www.dn.no/hoyre/statkraft/fosenhalvoya/hitra/-vindkraft-pa-fosen-og-snillfjordomradet-er-et-fantastisk-kinderegg/1-1-5585361

FB_IMG_1587648915509
Destruction of Sami areas is against The Norwegian Constitution.