Lovens lange arm på kant med loven

Smølalirypa, Eilertsen
Smølalirypa er en endemisk fugleart, noe som betyr at den har krav på et spesielt vern. Å true smølalirypa er et klart brudd på Naturmangfoldloven. Trøndelag politidistrikt velger å bøtelegge personer som engasjerer seg for bevaring av smølalirypas siste levested. Foto: Jan Egil Eilertsen

Trøndelag politidistrikt ble nylig bøtelagt for økonomisk kriminalitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) «har i vedtak av 7. april 2020 ilagt Trøndelag politidistrikt et gebyr på 1 520 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester» (saksnummer 2019/ 295), ifølge KOFAs egne nettsider. «Ulovlige direkte anskaffelser er ofte forbundet med korrupsjon og innleie av svart arbeidskraft, og er derfor strengt forbudt», kan man lese i en VG-artikkel som omhandler saken, datert 8. april (https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5e8e3739474b050011b7fd69). Ifølge styreleder i Sibella AS, Trygve Moxness, som klaget inn politiets ulovlige direkte anskaffelser er «ulovlige direkte anskaffelser» gjerne forbundet med bestikkelser, korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, bedrageri, kameraderi, favorisering/ nepotisme, skattebedrageri og andre handlinger som bryter med norske lover og som undergraver samfunnsstrukturen.

Ulovlige tolketjenester er alvorlig på mange måter. Om vitnesbyrd oversettes på en unøyaktig måte av uprofesjonelle tolker, truer det selvsagt rettssikkerheten. Bruk av ukvalifisert arbeidskraft er i tillegg ødeleggende for arbeidsmarkedet. «En korrekt utlysning i Doffin med tilhørende konkurransegrunnlag og kontrakt kan bidra med å sikre at kun kvalifiserte statsautoriserte tolker og oversettere blir benyttet», opplyser Sibella AS ved Trygve Moxness.

Som kjent har Trøndelag politidistrikt mottatt penger fra Vestas for å drive vakthold i forbindelse med frakt av deler til vindturbinanleggene på Fosen og Hitra. «Politiet i Trøndelag er betalt 4 millioner kroner som er brukt til 21 stillinger, av vindkraftutbygger på Fosen og Hitra. Folkene er hovedsakelig brukt til lovpålagt transportstøtte, sier politimesteren, men vedgår at de også er brukt i vanlig polititjeneste», ifølge NRK (https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftutbygger-betaler-politiet-for-transportstotte-_-aksjonister-reagerer-1.14568672).

I tillegg til de tette økonomiske forbindelsene, har det vært nære private forbindelser mellom personer i Trøndelag politidistrikt og ansatte hos TrønderEnergi. Tidligere kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi, Bengt Eidem, var ansatt i Trøndelag politidistrikt før han fikk jobb hos TrønderEnergi. Bengt Eidem er dessuten gift med politietterforsker Kristin Onsøien i Trøndelag politidistrikt. Kombinasjonen av økonomiske og personlige bindinger kan ha gitt habilitetsproblemer. Kanskje er det nødvendig at disse forholdene belyses bedre, av en helt uavhengig aktør.

Trøndelag politidistrikt valgte 19. august 2019 å innføre oppholdsforbud i anleggsområdet ved Nessadalen på Frøya. Dette forbudet har stadig blitt forlenget, og gjelder nå til og med 30. april klokken 24:00. Det er ikke lov til å bevege seg i området, uansett tid på døgnet, og det er heller ikke lov til å fly med droner over området. Politiet begrunner vedtaket, på sine egne nettsider, med at det har blitt uført straffbare handlinger i forbindelse med vindkraftutbyggingen. Imidlertid blir det ikke presisert hvilke «straffbare handlinger» som skal ha vært utløsende for de strenge reglene. Personer som ikke retter seg etter forbudet, blir bøtelagt, etter politilovens § 30, nr.1, jf § 7, med kroner 8 000. Om regelen brytes flere ganger, øker størrelsen på boten. De lovbruddene som gjentar seg hver eneste dag på Frøya, blir imidlertid aldri bøtelagt og heller ikke omtalt på Politiets nettsider.

Flere norske ansvarsarter og rødlistede fuglearter har Frøya som sitt levested. Dette er arter som har krav på et spesielt vern. Vindkraftutbyggerne viser en total mangel på respekt for dette når de sprenger i stykker artenes leveområder. Trøndelag politidistrikt gjør seg selv til medskyldige når de hele tiden beskytter de pågående miljøkriminaliteten. Om utbyggingen ikke stanses, vil det en dag bli installerert høye stolper på øya. I toppen på disse stolpene vil det bli festet propeller som kan få en hastighet på 300 kilometer i timen. Propellene vil kutte av vinger på store fugler som hubro, havørn og kongeørn. Mange ryper vil fly rett i stolpene. Hubroen vil oppleve at jaktområdene ligger under grus og betong. Under turbinene vil det etter hvert ligge flere hundre skadede og drepte fugler. Dette er både utbygger og Trøndelag politidistrikt godt kjent med. Likevel turer de fram, som om de hadde fanden i hælene.

Fugletellingene på Smøla viser at vindindustriutbyggingen går hardest utover smølalirypa, som er en endemisk art, altså en art som har et svært begrenset leveområde. Smålalirypa er tilpasset det milde kystklimaet på øyene Smøla, Hitra og Frøya, der Golfstrømmen treffer rett på, og har en predatortilpasset brunspettet fjærdrakt også om vinteren. Det at smølalirypa ikke blir helt hvit, gjør den spesielt godt egnet til å overleve global oppvarming. Kanskje kan akkurat denne spesielle rypa redde hele den skandinaviske lirypebestanden fra total utryddelse, om bare vindkraftutbyggingen på Frøya stanses.

Politiets primære oppgave er å sørge for at lover følges. Når Trøndelag politidistrikt aktivt bryter lover, og i tillegg hjelper andre med å gjennomføre alvorlig miljøkriminalitet, blir det svært vanskelig å skulle stole på dem. Det oppstår en tillitskrise som kan komme til å vare mye lenger enn koronakrisen. Hvorfor velger Trøndelag politidistrikt å ignorere alle de åpenbare bruddene på Naturmangfoldloven, og hvorfor behandles idealistiske naturvernere som kriminelle? Er det en slik verden vi vil ha?

Hubro på Frøya, Eilertsen
Frøya-hubroen er en av flere arter som er svært utsatt for å bli skadet i vindkraftanlegg. Det er også et stort problem at utbyggingen raserer hubroens jaktområder. Foto: Jan Egil Eilertsen

Kilder

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/kofa-aktuelt/gebyr-til-trondelag-politidistrikt-for-manglende-kunngjoring-av-tolketjenester

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/02/28/oppholdsforbud-i-anleggsomradet-ved-nessadalen-froya-forlenges/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/?ch=50#id1179

https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftutbygger-betaler-politiet-for-transportstotte-_-aksjonister-reagerer-1.14568672

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester

https://snl.no/endemisk_-_biologi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.