Lyden av det miljøindustrielle kompleks

qrf
Hva skjer med naturen når kyniske kapitalkrefter går i kompaniskap med villfarne miljøvernere? Hva skjer med Sápmi? Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Er det legitimt å bruke begrepet etnisk rensning når Sápmi okkuperes av vindindustrien? Nei, roper Enerwe (energibransjens digitale kanal) og Naturvernforbundets ledelse i kor, og det lyder så underlig samstemt. Er det lyden av det miljøindustrielle kompleks vi hører? Lite er mer farlig for naturen enn når kyniske kapitalkrefter allierer seg med villfarne miljøvernere.

Store norske leksikon definerer etnisk rensning som en «betegnelse for å fordrive en folkegruppe fra et nærmere angitt landområde ved hjelp av tvangsmidler, press eller frykt». Selv om begrepet etnisk rensning er relativt nytt, er det ikke noe nytt at dette faktisk forekommer. «Det finnes mange eksempler gjennom historien på hvordan en folkegruppe med maktmidler har fjernet én eller flere andre grupper, for selv å ta deres territorium i besittelse» (SNL, 2014).

Akkurat nå, i 2020, blir samiske reineiere fordrevet fra sine landområder av vindkraftindustrien. Sterke kapitalinteresser står bak. Våre egne politikere har gjort det mulig, gjennom såkalt grønne subsidier, presset fram av partier med særinteresser og miljøvernere uten bakkekontakt. Reindriften er en bærebjelke i samisk kultur. Et angrep på reindriften er derfor et angrep på hele Sápmi. I essayet Etnisk rensning i 2020  forsøker jeg å appellere til folk som ennå ikke har fått med seg dette.

“Nei, vindkraft er ikke etnisk rensning”, skriver Anders Lie Brenna 13. mai, på lederplass i Enerwe. Brenna har rett i at vindkraftutbygging i seg selv ikke er etnisk rensning. Likevel kan etnisk rensning bli konsekvensen. Når representanter for majoritetsbefolkningen i dag tilrettelegger for okkupasjon av Sápmi, opprettholdes den overgrepshistorien som Kong Olav ba samene om unnskyldning for ved åpningen av det første Sametinget i 1989, en unnskyldning som siden ble gjentatt av både Kong Harald, i 1997, og av daværende statminister Kjell Magne Bondevik, i nyttårstalen for 1999. «Når det snakkes om etnisk rensning, snakkes det som regel om folkemord og utstrakt bruk av vold», argumenterer Brenna. Imidlertid er ikke folkemord noe kriterium i Store norske leksikons definisjon. Det sentrale i definisjonen er bruken av maktmidler, og det faktum at man stjeler landområder.

Klarer ikke Brenna å skille mellom selve definisjonen og eksemplene som blir gitt, eller misforstår han med vilje for å svekke min troverdighet (etos)? Kanskje er det for vondt å innse at man bidrar til å fordrive en minoritet, og slik sett støtter strukturell rasisme? Inntrykket jeg får, er at Brenna først og fremst vil tviholde på den virkelighetsoppfatningen (doxa) industrien er tjent med. Vindkraftbransjen og dens lakeier har lenge fått lov til å definere seg selv som representanter for et grønt skifte.

Vindkraftutbyggingen ødelegger naturen med et tempo og en brutalitet som mangler sidestykke i norsk historie, og majoriteten i befolkningen har ennå ikke oppdaget det. Dette legitimerer, etter mitt syn, bruken av sterke ord og uttrykk. Brenna er ikke enig. «Vi kan ikke ha et samfunn der denne debattformen blir akseptert», mener han. Hvorvidt vi kan ha et samfunn hvor urbefolkningens landområder okkuperes mens majoriteten tier, mener han ikke noe om. Mens Sagat og KSU.no får beskjed om et publiseringen av Fjeldavlis tekst er «ekstra skremmende», får Motvind Norge beskjed om å «rydde i rekkene».

Tony Christian Tiller, som er statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED), er en av de første som gir Brennas innlegg tommel opp når det deles på Facebook. Når majoriteten uansett sover, er det kanskje ingen grunn til å skjule alliansen mellom OED og vindindustrien? De fleste norske strømkunder aner ikke at de bidrar til å finansiere de grønne subsidiene, som ender opp på bankkontoene til noen få, i skatteparadiset Cayman Islands.

Svein Lund og Piera Jovnna Somby leder Naturvernforbundets lokallag for de to største reindriftskommunene i Norge; Guovdageaidnu og Kárášjohka. 14. mai publiserer de en kommentar til Brennas innlegg, på vegne av styret i nevnte lokallag. I innlegget Etnisk rensning og hysteriske reaksjoner omtaler Lund og Somby vindkraftutbyggingen i Sápmi som «det største samla angrepet på reindriftsnæringa gjennom tidene, og det største angrepet på samisk kultur siden fornorskingsperioden». Allerede er det gitt 33 vindkraftkonsesjoner i samiske reindriftsområder, og presset fra storsamfunnet kommer også fra flere andre hold.

«Å frata det samiske urfolket i Noreg grunnlaget for å leve av sine tradisjonelle næringer og praktisere sin tradisjonelle kultur, må kunne kalles for etnisk rensing”, mener Lund og Somby. Over lengre tid har de arbeidet med en større rapport om reindrift og vindkraft, «som vil vise hvilke store skader vindkrafta allerede har gjort på reindrifta og hvilken katastrofe dette kan føre til om det får fortsette».

Få timer etter at Lund og Somby har publisert teksten «Etnisk rensing og hysteriske reaksjoner», kommer det en spesiell reaksjon fra Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, Øyvind Johnsen, nestleder i Naturvernforbundet og Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Forbundets sentrale ledelse mener at lokallaget ikke selv kan få bestemme hvilke begreper som skal brukes i vindkraftsaken. Visstnok strider dette med etiske retningslinjer, som ikke blir sitert og som heller ikke er kjent for medlemmene. Lund og Somby kan derfor bare undertegne som privatpersoner, og ikke på vegne av det lokallaget de leder.

15. mai publiserer Naturvernforbundets ledelse et innlegg i flere aviser, hvor de åpent kritiserer bruken av begrepet «etnisk rensning» i Lund og Sombys tekst: Naturvernforbundet tar avstand fra ordbruk i vindkraftdebatten. Lundberg, Johnsen og Esmark går her til angrep på forbundets egne tillitsvalgte, i full offentlighet, i en sak hvor de tillitsvalgte høyst sannsynlig har overveldende mye mer kunnskap enn ledelsen. I stedet for å drøfte Store norske leksikons definisjon, som er utgangspunktet for debatten, velger Naturvernforbundet å trekke inn en annen definisjon, på engelsk: «A purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas». Det er en kjent sak at ett og samme begrep kan ha ulike definisjoner. Spørsmålet om hvorvidt begrepsbruken er treffende, vil avhenge av den valgte definisjonen. Mangler Naturvernforbundets ledelse forståelse for dette grunnleggende akademiske prinsippet?

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, har sin bakgrunn fra NU, Zero og Bellona. Hun har vært en aktiv pådriver for grønne sertifikater og vindkraftutbygging i Norge. Lundberg har ikke offentlig tatt avstand fra sin tidligere promotering av vindindustri. «Naturvernforbundet er skeptisk til mye av utbygging av vindkraft med tanke på naturverdiene som går tapt, og konsekvensene det får. Men vi tar avstand fra den retorikken», sier Lundberg til Enerwe 15. mai. Er det noen som tror at en slik ordbruk kan bidra til å stanse okkupasjonen av Sápmi? Inntrykket jeg personlig har fått, er at Naturvernforbundets sentrale ledelse rir to hester i vindkraftsaken. Dette er også grunnen til at jeg, med tungt hjerte, meldte meg ut av forbundet i 2020. Kanskje burde jeg heller kjempet for endring som medlem? Det er heldigvis sterke krefter på innsiden av organisasjonen som har mer bakkekontakt enn ledelsen.

«Det er aldri lett å si at miljøbevegelsen har et miljøfiendtlig standpunkt», skriver Jens Stoltenberg i sin biografi Min historie (2016, s. 422). Stoltenberg forstod at vindkraftutbyggingen ville bli «et subsidiesluk, der urørt natur ble ødelagt gjennom ulønnsom kraftutbygging» (s. 423). Han forsøkte å kjempe imot innføringen av de grønne sertifikatene, men måtte til slutt gi seg. Symbiosen som oppstår når industrien slår seg sammen med villfarne miljøvernere har av flere blitt omtalt som det miljøindustrielle kompleks.

I etnisk rensning-diskusjonen har Naturvernforbundets ledelse valgt å danne felles front med Enerwe. Man kan spørre seg hvor Lundberg, Johnsen og Esmark har sin lojalitet. Om Naturvernforbundets ledelse virkelig ønsker å bekjempe pågående naturrasering i det grønne skiftets navn, kan de gjerne få bevise det gjennom å bidra til dekke Motvind Norges utgifter i forbindelse med pågående og planlagte vindkraftrettsaker.

Kilder

https://enerwe.no/kommentar-vindkraft/nei-vindkraft-er-ikke-etnisk-rensing/367570?fbclid=IwAR0kxP49z8xXrJW3RTlAC4I-yAPFVN-5UTzaquxbeGhD2GSln-Wq_CkMGeo

https://christinafjeldavlino.home.blog/2020/04/28/etnisk-rensning-i-2020/

https://enerwe.no/klima-kronikk-miljo/etnisk-rensing-og-hysteriske-reaksjoner/367893

https://enerwe.no/klima-naturvernforbundet-vindkraft/vi-er-skeptisk-til-naturverdiene-som-gar-tapt/367956

https://naturvernforbundet.no/nyheter/tar-avstand-fra-ordbruk-i-vindkraftdebatt-article40445-165.html

https://ksu.no/artikler/ksu-no/100864-naturvernforbundet-tar-avstand-fra-ordbruk-i-vindkraftdebatt

https://www.aftenposten.no/viten/i/kn8QA/det-miljoeindustrielle-komplekset?

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/kJvLev/stoltenberg-makttriangel-med-milliarder-i-feilinvesteringer

https://www.nrk.no/ytring/fremtiden-er-fornybar-1.8337810

Kulturmord i 2020

bst_vivi

Store norske leksikon definerer kulturmord (eng. ethnocide) som “en systematisk, og oftest tilsiktet, undergraving av en folkegruppes livsgrunnlag”. Denne undergravingen går typisk utover representanter for urbefolkningen.“Eksempler på kulturmord finnes alle steder og til alle tider, og innebærer i dag f.eks. at en minoritetsgruppe taper tradisjonelle rettigheter til jakt og fiske i et område eller mister forfedrenes jord som følge av oppdemming og kraftutbygging, jfr. Alta-saken” (Store norske leksikon, 2018).

Også i 2020 foregår kulturmord. Norske myndigheter tilrettelegger for rasering av samiske reindriftsområder, blant annet gjennom konsesjoner gitt til gruvedrift og vindkraftutbygging. Alt foregår bak et tynt slør av grønn retorikk, som propagandamaskineriet jobber intenst for å opprettholde. Dessverre har også representanter for klimabevegelsen bidratt til det “miljøindustrielle kompleks” (Stoltenberg, 2016), noen ganger fordi de har latt seg forblinde, andre ganger fordi de har latt seg kjøpe. For mange har latt seg narre til å tro at vi kan redde klimaet gjennom å ofre naturen- selv om det motsatte er tilfellet (NINA, 2020). 

Regjeringsmedlemmene fremstår kanskje som joviale og sjarmerende med sin folkelige 17. mai-dans, iscenesatt av dyktige kommunikasjonsrådgivere. Kulturmordet virker så utenkelig når vi får servert slike klønete krumspring, som raskt spres, gjennom de lydige mediene, og vi roper hurra for Grunnloven, mens urbefolkningens grunnlovsfestede rettigheter valses over av bulldosere i Vefsn. 

Kilder

https://snl.no/kulturmord

https://www.dn.no/jens-stoltenberg/nho/lo/miljo/angriper-makttriangelet-nho-lo-og-miljo/1-1-5738475

https://www.nrk.no/kultur/se-regjeringens-17.-mai-dans_-_-raja-vs-isaksen-100-0-1.15017960?fbclid=IwAR08dOGAXU_ij4gvI3ZQcyOU5dx8ybEOZWLx-fZYJXvcaOpuOioGIGJ4E5U

https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4961

Construction d’éoliens sur la montagne d’Øyfjellet est inutile et illegal

FB_IMG_1588604635816
Photo: Tomas Colbengtson

Text : Christina Fjeldavli. Photo : Ole Henrik Kappfjell, Tomas Colbengtson, Merethe Kvandal et Tom Kvitnes. Traduction en français par Turid Houge.

Selon la constitution norvégienne, § 108 c’est le rôle des pouvoirs d’état de veiller à ce que le peuple Sámi puisse sauvegárder et developper leur langue, culture et vie sociale. Dans la loi de biodiversité § 1, on peut lire: «La nature avec sa variété biologique, topographique, géologique et écologique doit être sauvegardée à travers d’usage et de protection durables, de sorte qu’elle donne le fondement pour l’activité, la culture, la santé et le bien-être de l’homme, à présent et au futur, et également comme de fondement de la culture Sámi».

Si en réalité on avait suivi de lois, on n’aurait pas pu accepter la construction d’éoliens à grande èchelle qui a lieu à présent, affirme monsieur Sverre Sivertsen, ancien chef d’information de NVE : la societé de l’administration des sources d’énergie naturelles comme l’eau et le vent, et qui aussi donne des consessions pour faire construire des éoliens. Lui devait savoir de quoi il parle. À son avis, nos politiciens ont crée un système politique très favorable aux forces de capitaux aggressives et cyniques pour faire de dégâts irreparables aux valeurs naturelles nationales, sans rien payer à la societé pour les dégâts (le journal de Adresseavisen, 02.06.2019). Cette industrie frappe d’une manière très dure propriétaires d’élévage de rennes.

Dès la moitié du 18ème siècle les autorités norvégiens ont essayé de détruire la culture Sámi. en essayant de les transformer en bons norvégiens. Alors on a envoyé les enfants à des écoles d’internat ou tout l’enseignement était en norvégien. C’était interdit de parler leur langue maternelle. Entre 1968 à 1982 on a eu la Construction du barrage hydrique d’ Alta qui a eu pour résultat que les intérets Sámi ont du céder aux exigences de la population majoritaire. Pendant les années 2000 les autorités norvégiens ont, a travers leur politique, facilité la Construction des pâturages de rennes, l’un après l’autre, à cause de l’industrie d’éoliens tout à fait inutiles. Des Terrains de broutages de rennes à Fosen, au centre du pays, sont deja abimes. À présent c’est le tour de la communauté de Vefsn dans la région de Nordland, au nord du pays.

received_241098213798702
Paysage d’hiver avec excavateur à Øyfjellet. Photo: Merethe Kvandal

Pour le terrain de paturage de rennes à Jillen-Njaarke, qui a environ 2200 animaux dans le troupe de printemps. Øyfjellet à Vefsn est un terrain très important. Une industrie d’éoliens ici serait très destructeur, ce dont les sociétés d’état NVE et OED (ministère de pétrole et d’énergie) ont été bien informés par des Sources différentes. Selon le leader de l’association nationale des Sámi (NSR) monsieur Runar Myrnes Balto l’approbations de NVE veut dire que la région sera perdue pour toujours. Balto se montre critique à ‘égard du fait que la Norvége a un système qui permet de commencer de tels projets énormes sans faire attention à l’élévage de rennes pratique à travers des siècles. Balto pense que le projet aurait du être arrêté, si la volonté politique y serait prèsent (NRK Nordland, 25.12.19)

Tone Toft et Bjørn Økern, representants d’une société écologique de Nordland, pensent que l’établissement d’énergie éolienne à Øyfjellet a été «une erreur dès le début, et qu’il doit être stoppé immédiatement» (Helgelendingen, 17.04.2020). L’organisation Motvind  Norvège (Norge) établié en 2019 pour lutter contre l’industrie éolienne en Norvège, écrit entre autre en ce qui concerne ces projets: «La à Øyfjellet a été planifié dans une nature sauvage, juste au nord du parc national de Lomsdal-Visten-Njaarken varje-limmiedajve, aussi appellé «le pays caché», l’une des legions naturelles des plus sauvages. Ici se trouve une région variée de 1102 km2 avec de grands plateaux, des montagnes, des fjords tranquils et des vallées profondes avec du foret vierge».

L’association écologique La Naturen Leve (LNL) affirme qu’elle a un avenir sans émissions nocturnes de CO2 et qu’elle a des «énergies renouvelables». LNL prétend que la nature doit être la plus intacte possible pour la pastérite, et qu’elle n’est «pas une industrie éolienne dans un pays avec un excédent d’hydroélectricité».

La Fondation Zero, qui reçoit l’argent de l’industrie pétrolière, et qui est souvent invitée à des débats à la télévision publique sur les énergies renouvelables, cette fondation soutient l’énergie éolienne depuis des années. souhaitable et nécessaire. L’association Norwea Norsk Vindkraftforening, qui est la cellule de la branche éolienne, joue également un rôle actif dans ce domaine. Les représentants de cette industrie soutiennent les volontaires qu’il est nécessaire d’utiliser la nature sauvage unique en Norvège afin de nettoyer le climat mondial, bien le contraire est le cas.

En 2019, l’ONU a conclu que la perte de surfaces naturelles était l’un des plus gros problèmes au monde. L’Institut norvégien de recherche naturelle (NINA) confirme dans un rapport qu’il publie “Karbonlagring i norske økosystemer” (“Stockage de carbone dans les systèmes écologiques norvégiens”) que le mieux que nous pouvons faire pour le climat pour protéger la nature (NINA, 2020).

La NVE et l’OED, qui représentent les autorités norvégiennes, n’ont aucun intérêt à écouter les arguments objectifs des sociétés écologiques et environnementales. Malheureusement, ce sont des entreprises aux intérêts économiques forts qui ont été invitées à établir les bases et les conditions fondamentales de l’industrie, qui ont ensuite été présentées au pouvoir central du pays. Outre le surplus énergétique de la Norvège et le fait que la construction de plates-formes pétrolières sera un projet déficitaire payé par les consommateurs d’électricité norvégiens, les autorités continuent de soutenir que, pour sauver le climat, il est tout à fait légitime de Détruisez la nature sauvage pour battre les éoliens dont on n’a pas besoin.

Juste au milieu de la crise de corona, l’entrepreneur d’ Øyfjellet a commandé plus de 70 éoliens qui vont s’élèver à 180 mètres au-dessus de la colline. Chacun demand un espace d’installation comparable à la moitié d’un champ de football. Afin de transporter et d’assembler les turbines, il faut faire des grandes chemins à travers ces paysages savoureux jusqu’à présent. Les avocats des deux groupes discutent comment le transport des rennes cette année se réalisera parmi des engins de terrassement monstrueux. Les mesures de rédusiantes offertes par NVE aut propriétaires de rennes seraient peut être utiles, dans une mesure, cette année, mais c’est évident et sérieux que l’élévage des rennes traditionel va pouvoir disparaitre petit a petit.  

(to be continued)

Tina Brus vei i Tysvær

received_540050023614320Tekst og foto: Kathrine Bakkevig

Aksjonsgruppa Stopp Tysvær Vindkraftverk har omdøpt Herdalsvegen, som nå brukes som anleggsvei for vindindustrien, til Tina Brus vei. “I do it my vei”, lyder Brus røst i det fjerne. Hun lovet å komme til Tysvær før saken skulle opp til behandling, men brøt løftet sitt.

Broen på vegen vurderer vi å kalle Tinas Bru, eller alternativt Stamford Bridge. På Stamford Bridge stod slaget mellom den norske og den engelske kongen i 1066. I 2020 kjemper skjoldmøyer og vikinger i Tysvær MOT engelske Green Investment Group. Slaget står i Hersdalen.

440px-Valkyrie_by_ArboVi slåss for å beskytte fjellene, økosystemene, det biologiske mangfoldet, folkehelsen, hubroen, kongeørnen, havørnen, den fredede buttsnutefrosken og en sjelden elvemusling. Vi vil kjempe for å beholde vårt vakre fjordlandskap, som ble udødeliggjort av maleren Lars Hertervig. Skulle vi tape, blir konsekvensene katastrofale. Derfor gir vi ALT.

Kilder

Fotografiet av maleriet er hentet herfra: https://www.google.no/imgres

Motvind Norges faktaside om Tysvær-saken: https://motvind.org/tysvaer/

https://nkl.snl.no/Lars_Hertervig

 

 

 

 

 

Stilling som turbin- og distriktsminister utlyst

bst_vivi
Kolonistaten Gnore søker etter ny turbin- og distriktsminister. Er du kvinne, oppfordres du til å søke. Feminismelignende innslag er nemlig godt egnet til å forvirre potensielle motstandere. Illustrasjon: Christina Fjeldavli

Turbin- og distriktsminister søkes

Er du lei av maset om urfolk i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner? Er du komfortabel med etnisk rensning av minoriteter? Irriterer du deg over samisk tale på tv og radio? Er du fullstendig blåst og uten skrupler? Da kan dette være jobben for deg.

Kraftkoloniregjeringen i Gnore søker etter ny turbin- og distriktsminister. Vi ser etter en politisk broiler, uten arbeidserfaring, uten skamvett, uten selvinnsikt, uten faglig innsikt og uten ryggrad.

For turbin- og distriktsdepartementet er systematiske lovbrudd et hovedsatsningsområde. Vi ser derfor etter deg som tør å bryte gjeldende lovverk, fordi du ennå ikke har forstått at du personlig risikerer å måtte stå til ansvar for dine synder, og unnlatelsessynder, i en fremtidig rettsprosess.

Nå i 2020 tar vi sikte på å bryte Grunnlovens § 108, som fastslår at statlige styresmaktene skal «leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv». Som turbin- og distriktsminister får du ansvar for å kolonisere samtlige reindriftsområder. Lykkes vi med å utradere reindriften, vil også flere av de samiske språkene stå for fall, noe som vil være svært positivt for effektiviseringen av kolonien.

En annen lov du vil få ansvar for å bryte, er Naturmangfoldlovens § 1. Her heter det at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». Om vi skulle fulgt disse lovene, ville vi aldri kunnet åpne opp for den vindkraftutbyggingen som foregår i dag. Søkkrike individer, som tradisjonelt støtter kolonistyret, ville dermed gått glipp av milliardinntekter.

At urfolk irriterer og plager majoritetsbefolkningen er ikke særegent for Gnore-kolonien. Urfolk over hele verden har, i frimureraktig fellesskap, sørget for internasjonale avtaler for å beskytte egne særinteresser. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO-konvensjon nr. 169, som Gnore, ved en feiltagelse, har skrevet under på, er en folkerettslig bindende avtale utarbeidet for å gi urbefolkninger verden over et spesielt vern. Ifølge ILO-konvensjon 169, artikkel 13, skal landets styrende myndigheter respektere urbefolkningens «forhold til landområder og/eller territorier der de lever eller på annen måte bruker». Artikkel 15 fastslår at urbefolkningens «rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt». Hvis du som turbin- og distriktminister blir beskyldt for å bryte internasjonale konvensjoner, er det viktig at du likevel smiler- særlig i sosiale medier. Om du bare smiler pent nok, vil få merke at det skurrer.

Kvinner oppfordres til å søke. Kolonistatens strategi er å plassere unge damer på toppen i hierarkiet, som gallionsfigurer, da hvite forretningsmenn som pusher femti, seksti og søtti ofte foretrekker å operere mer i det skjulte. Du må tåle at naturvernere hamrer løs på deg, for formelt er det jo DU som har ansvaret, selv om du, i realiteten, mest av alt er en marionett og en nikkedukke i systemet. Det at du er kvinne, vil få kolonistyret til å fremstå som feministisk, noe propandamaskineriet vårt har anbefalt.

bst_viviTa kontakt med Turbin- og distriktsdepartementet dersom du har spørsmål til stillingen.

 

Kjære alle barn! (fra Windy)

bst_vivi
Windy skulle ønske han kunne få helt andre oppgaver. Tegning/ akvarell: Magdalena

Hei alle barn!

Jeg heter Windy til fornavn og Kinder til etternavn. Ser dere hva jeg ligner på? Ja, jeg ligner på et kinderegg. Olje- og energiminister Tina Bru mener også at jeg ER et kinderegg, men jeg synes ikke det selv. Egentlig driver jeg med forferdelige ting som ikke er lov. Skulle ønske Tina kunne gi meg en bedre jobb, for det er ikke kult å være tyv. Det føles ikke bra å være den som stjeler fra andre.

Vanlige kinderegg ligger i butikken, og så kjøper man dem kanskje hvis det er lørdag. Under sølvfolien gjemmer det seg først et lag med brun sjokolade, så et lag med hvit sjokolade, og til slutt et lite gult plastegg. Inne i plastegget finner du som regel en liten plastleke. Kanskje er det noe du skal sette sammen, men så faller det fra hverandre ganske raskt. Da ender plastbitene i søppelkassa.

Vanlige kinderegg er ikke så bra for miljøet, egentlig. Dessverre må jeg gjøre noe som er enda verre, fordi Tina og noen andre voksne har bestemt det. Inni magen min er det plass til en metallstang som er 200 meter høy, og i tillegg tre propellblader som skal festes øverst på stanga. Meningen er at disse dingsene skal stå rett opp og ned i terrenget. For å få det til, må menneskene meie ned skogen, fjellet og heiene, slik at det blir helt flatt, og så må de støpe masse betong. Noen ganger gråter jeg når jeg ser fugleungene som har mistet redet sitt.

Når Tina Bru kaller meg for et kinderegg, mener hun at jeg gjør tre ting som hun synes er bra. Jeg forstår ikke hvordan hun tenker… Det første jeg gjør er å ødelegge for naturen og samene. Er det én eller to ting, egentlig? Det neste jeg gjør er å kutte av vingene på fugler som flyr forbi. Det tredje jeg gjør er å tømme lommebøkene til vanlige folk, og gi pengene til noen få rikinger. Dette gjør meg til en slags omvendt Robin Hood. Robin Hood stjal fra de rike og gav til de fattige. Jeg må stjele fra vanlige folk, og gi til noen av de aller rikeste i hele verden. Jeg synes ikke dette er rettferdig. Kan noen please gi meg en ny jobb? 

Noen voksne sier at vi må ofre naturen for å redde klimaet. Selv jeg, som bare er et egg, skjønner at dette ikke stemmer. Det er nemlig slik at naturen holder på flere av de klimagassene som det er for mye av i atmosfæren. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skriver om dette i en rapport som heter “Karbonlagring i norske økosystemer”.

Jeg synes det er bra at naturen gjør klimaet mer stabilt, men dette er ikke den eneste grunnen til at vi må la den være i fred. Naturen er hjemmet til mange insekter, fugler, planter og dyr. Disse har også rett til å leve!

Skulle ønske Tina Bru kunne gi meg en annen jobb…

Vennlig hilsen Windy

 

En kunstinstallasjon som beveger og opplyser

Elsa Laula, NRKSapmi, 08.05.2020
Skjermdump fra NRK Sápmi, 08.05.2020

Rett utenfor kommunehuset i Vefsn, hvor flertallet har avgjort at man skal tillate seg å bryte både Grunnloven, Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner, står det en statue av den samiske nasjonalheltinnen Elsa Laula Renberg, en pionér i arbeidet for samiske rettigheter. Natt til frigjøringsdagen 8. mai ble skulpturen kneblet med rødt munnbind, og surret inn med lasso. Ordfører i Vefsn, Berit Hundålå, trodde først det dreide seg om russestreker. Imidlertid viser det seg at kneblingen er å regne som en kunstinstallasjon, og en kunstnerisk protestaksjon. 

Hva skal man gjøre når saklige argumenter ikke blir lyttet til, når drektige reinsimler forstyrres av meningsløs industrialisering, når nasjonalt og internasjonalt lovverk tråkkes ned i søla og når landskapet fylles av blinde anleggsmaskiner, med åpne gap og rumlende mager? Undertrykkelsen er så total at kunsten blir livsviktig. Som en logisk respons på vindkraftutbyggernes planer om å sprenge i stykker hele reindriftsområdet, serveres det kunst med sprengkraft- i gangavstand fra maktens korridorer. 

Det symboltunge kunstuttrykket som ble skapt utenfor Vefsn kommunehus, natten til frigjøringsdagen, handler nok ikke om russefeiring, noe ordføreren også forstod da hun fikk tenkt seg om. Jeg tror det handler om undertrykkelse, om systematisk fortrengning av en minoritet, om etnisk rensning (etter Store norske leksikons definisjon av begrepet), om korttenkthet, om feighet, om falskhet, om grådighet, og om et rent angrep på de samiske rettighetene som Elsa Laula kjempet for. 

Det er ikke til å undres over at kommunens maktpersoner hastet med å fjerne den nyskapende og utfordrende installasjonen som ble skapt i nattens mulm og mørke. Kunstverket kan tolkes som en direkte kommentar til makthavere, både lokalt og sentralt. Det er klart at dette kan oppleves som ubehagelig for enkelte. Kunstens oppgave er imidlertid ikke å, til enhver tid, behage. En kneblet Elsa Laula-skulptur er et kunstverk som beveger, og som i tillegg har en opplysende funksjon. 

Olje- og energiminister Tina Bru har så langt ikke latt seg påvirke av faktabasert argumentasjon i Øyfjellet-saken. Nasjonale lover og internasjonale konvensjoner hopper hun bukk over. Klarer ikke Bru å ta innover seg at hun personlig kan bli stilt til ansvar i et rettsoppgjør? Er det stas å ha “medvirkning til etnisk rensning” på CVen? Kan vi klare å få ministeren til å våkne litt, ved synet av en symboltung kunstinstallasjon? Det er verdt et forsøk. Oppfordringen er herved gitt. 

received_3112089325518018
8. mai utenfor Vefsn kommunehus. Berit Hundåla (til venstre), som er ordfører i Vefsn kommune, valgte å fjerne den symbolske protesten. Dessverre har flertallet i Vefsn kommunestyre vært pådrivere for å ødelegge de samiske reindriftsområdene. Foto: Katrine Remmen Wiken

Kilder

https://www.nrk.no/sapmi/kneblet-samisk-nasjonalhelt-for-a-vise-motstand-mot-vindkraft-1.15009510

https://vefsnno.no/trodde-det-var-russestreker/08.05-04:51

https://www.nrk.no/nordland/naer-60-rein-igjen-ved-oyfjellet-vindkraftpark-i-vefsn—utbygger-vil-ikke-stanse-arbeidet-1.15008796

https://www.nrk.no/kultur/xl/et-liv-i-kamp-for-samefolkets-rettigheter-1.13351401

https://snl.no/etnisk_rensing