Vi her inne- de der ute

Mens jeg forbereder meg mentalt på å analysere Espen Barth Eides (EBE) 1. desember-tale om vindkraft i detalj, legger jeg ut talen i sin helhet. Kom gjerne med tips til ting som bør nevnes i analysen. Jeg ser for meg å skrive en tradisjonell retorisk analyse, hvor jeg blant annet diskuterer EBEs doxa (virkelighetsforståelse).

Doxa kan, ifølge Store norske leksikons definisjon, oversettes med begrepene “antagelse” eller “tro”. Platon ser på doxa som “en subjektiv overbevisning basert på sanseerfaring, som” står i motsetning til sikker viten (episteme)”. I analysen vil jeg forsøke å utforske hvilke antagelser Barth Eide baserer sin virkelighetsforståelse på. Hvordan ser han på” de der ute” når han sammenligner med den gruppen han selv tilhører, som han kaller “vi her inne”? Er Barth Eides syn på “de der ute” forenelig med en demokratisk tankegang?

Jeg planlegger videre en komparativ analyse hvor jeg vil sammenligne det Barth Eide sa i Stortingssalen 1. desember med det han skrev på sin egen Facebook-side 2. desember.

Espen Barth Eide (A) []“Jeg har lyst til å slutte meg til alle dem som i innleggene har påpekt at dette har vært både en god prosess og en god debatt. Og det mener jeg vi skal være glad for. Det foretas nå en helt nødvendig kursjustering i tråd med innspill og engasjement som vi har sett der ute. Det legges betydelig mer vekt på natur. Det legges betydelig mer vekt på lokal involvering. Det strammes inn på konsesjonspolitikken i forhold til både tiden det kan gå fra konsesjon blir gitt til utbygging skjer, og hvor store avvik man kan tillate. Denne kursjusteringen er riktig og fornuftig, og det er klokt å lære underveis.

Jeg har også lyst til å understreke at det vi får til her nå og den ganske brede enigheten som tross alt er, med noen nyanser, markerer seg som en ganske skarp forskjell fra mye av den debatten vi møter der ute, der det har vært mange som har engasjert seg på en slik måte at man enten må være helt for eller helt mot, og hvor det ikke finnes andre standpunkter, alle standpunkter må vendes i samme retning. Det er jo slik med denne saken, som med mange saker, at det ikke alltid egner seg så godt, for vi skal og må gjøre avveininger. All fornybar kraft krever plass, som det er blitt sagt – vannkraft krever plass, solcelle krever plass, vindkraft krever plass.

Vi kommer til å trenge mer fornybar kraft, det er derfor Arbeiderpartiet er opptatt av at vi ønsker en god debatt om framtidige kraftbehov på sikt i Norge. Vi skal drive nye ting med strøm, vi skal nyindustrialisere Norge med ren kraft, og vi skal erstatte en stor fossilandel som vi faktisk også har i vårt eget land. Da trenger vi en debatt som tar hensyn til alle disse faktorene samtidig, og det er det å få til egnede avveininger som er viktig. Det mener jeg vi i stor grad har klart i denne prosessen, og at de fleste av oss har klart å avstå fra fristelsen til å henge seg på de litt forenklede resonnementene som av og til har fått prege debatten der ute. Det er ingenting galt med det sterke engasjementet, men når man – her er jeg faktisk enig med statsråden, og har lyst til å si det – vender sin aggresjon mot det man ser som feilslått politikk, som utmerket godt kan være feilslått, mot lojale byråkrater i embetsverket, mot lokale folkevalgte, mot anleggsarbeidere eller kommunestyrerepresentanter omtrent som om de skulle representere fanden selv, så er det noe alvorlig på gang, og jeg oppfordrer alle som engasjerer seg i denne debatten, til å reflektere litt rundt hvordan den tonen har blitt til i debatten.

Derfor er jeg glad for at det er såpass mange her som innser at vi skal ta hensyn både til lokal medvirkning, til klima – men også til natur – og en forståelse av hvor Norge skal på lengre sikt. Norge er et land som er blitt bygd på ren energi, og det må vi også gjøre i framtiden. Vindkraft kommer til å være en del av det, men da må vi vite hvordan vi forvalter den på den klokest mulige måten.”

Kilder

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2020-2021/refs-202021-12-01/?all=true

https://snl.no/doxa

Espen Barth Eide på sin egen Facebook-vegg 2. desember 2020:

“Nominasjonsprosessen i Oslo Arbeiderparti er i mål!

Jeg er ydmyk og dypt takknemlig for å blitt enstemmig nominert til 3. plassen på Stortingslista, sammen med et svært dyktig lag bestående av Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunaratnam, Trine Lise Sundnes, Frode Jacobsen, Siri Gåsemyr Staalesen, Agnes Nærland Viljugrein, Jon Reidar Øyan, Farukh Qureshi og mange andre flotte partikamerater. Flotte folk hver for seg, til sammen et lag som speiler byen vi skal representere de neste fire årene på en utmerket måte. En fantastisk by, men også det stedet i Norge der de sosiale forskjellene er aller størst.

Jeg ser fram til en god valgkamp med fokus på hva Arbeiderpartiet vil med Norge på vei inn i en tid som virkelig vil kreve politisk handlekraft.

I dette tiåret må vi ta ledelsen i å bygge en fornybar, sirkulær og bærekraftig økonomi samtidig som vi skaper jobber, styrker fellesskapsløsningene, står opp mot ulikhet og tar hele landet i bruk. Og vi må gjøre alt dette mens vi navigerer klokt i en urolig verden der etablerte sammenhenger ikke lengre kan tas for gitt. Da må vi tørre og evne å tenke utenfor boksen, ta tydelige valg, for så å stå opp for dem. Også når det blåser.

Dette er virkelig ikke en tid for enkle løsninger, for å sette “oss” opp mot “dem”, eller for å utstede fagre løfter om å bringe fortiden tilbake, slik populismens profeter prediker. Tvert i mot: Arbeiderbevegelsen har alltid vært og må alltid være en framtidsbevegelse. Vår kraft ligger i at vi vet at skal et sted. Fremad, men aldri glemme, vi i bygger landet, vi går inn i vår tid og sikter mot nye mål, mål som bare kan nås om vi løfter i flokk. Det er den stolte arven vi som lever og virker i dag skal ta videre inn i neste epoke. Slik kloke kvinner og menn gjorde i generasjonene før oss da de gikk inn i sin tid.

Jeg takker for tillitten nominasjonsmøtet har vist, og gleder meg til å ta fatt.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.