Orwellsk nytale om vind

Tusen takk til Nationen for publisering: https://www.nationen.no/motkultur/debatt/orwellsk-nytale-om-vind/

George Orwells dystopiske roman 1984 (1949) handler om det diktatoriske regimet Oceania som styres av den allestedsnærværende Storebror. Romanens hovedperson, Winston Smith, kjemper for å beholde sin egen kritiske sans, men blir til slutt tvunget til å akseptere at to og to er fem. Innbyggerne manipuleres, skremmes og tvinges til å dobbeltenke (eng. doublethink), som vil si at man aksepterer noe som er ulogisk og selvmotstridende.

Det å dobbeltenke er kanskje mer utbredt enn vi liker å tro. I Norge er det for eksempel mange som har blitt manipulert til å tenke at vi må ofre naturen for å «redde klimaet». Det å ødelegge natur skal altså kunne redde naturen. Denne typen dobbeltenk blir utfordret av Norsk institutt for naturforskning (NINA), som i rapporten «Karbonlagring i norske økosystemer» (2020) konkluderer med at det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen.

Ifølge FNs naturpanel er en million arter nå i fare, på grunn av menneskelig aktivitet (IPBES, 2019). Både forurensning og klimaendringer truer artsmangfoldet. Imidlertid er arealendringer den aller største trusselen, både globalt og nasjonalt. Ifølge Miljødirektoratet er det i Norge veibygging og kraftutbygging som gir de mest dramatiske arealendringene. De 93 vindkraftkonsesjonene som Norges vassdrags- og energidirektorat allerede har gitt, vil resultere i at rundt regnet 2000 kvadratkilometer natur ødelegges. En liten økonomisk elite er tjent med at denne faktainformasjonen underkommuniseres. Som Aftenposten nylig avslørte, velger representanter for vår politiske elite å se bort fra faglige råd når lobbyister fra NHO og Norsk Industri banker på døra, eller sender tekstmeldinger tidlig om morgenen.

Også i Orwells Oceania er forskning, og uavhengige fagmiljøer, på vikende front. Romanens hovedperson, som husker tiden før diktatoren Storebror kom til makten, må innse at «vitenskap i gammel forstand nærmest [har] opphørt å eksistere»(side 318). For å gjøre det vanskelig for å innbyggerne å forstå hva som skjer i samfunnet, har makthaverne innført et forvrengt og skjønnmalende språk, kaltnytale (eng. newspeak) som brukes i politisk propaganda. I Sannhetsdepartementet forfalskes historien. Fredsdepartementet har ansvar for krigføring. Makthaverne tar kontroll gjennom å endre ordenes innhold.  

Selv om Orwells 1984 er en oppdiktet roman, er nytale et kjent fenomen, også i norsk offentlighet. Når Sørmarkfjellet sprenges i stykker, slik at hubroen mister sine jaktområder, er det «et grønt skifte». Når hydraulikkoljen lekker fra vindturbinen, er det likevel «ren og utslippsfri kraft» som blir produsert. Når et fjellområde må stenges for publikum på grunn av fare for iskast, er det likevel «en vindmøllepark». Vindindustrien er «samfunnsøkonomisk lønnsom» til tross for at flertallet taper. Selv om koronareglene tilpasses ønskene til NHO og Norsk Industri, er det likevel «de gamle og sårbare» som prioriteres.

Når «grønt skifte» kan bety total rasering av lerkefuglenes reirområder på Haramsfjellet, er det ikke godt å vite hva «bærekraft» kan bety. Til tross for et omfattende lovverk, med mange imponerende ord og uttrykk, viser det seg at naturen i realiteten er rettsløs i møte med vindindustrien. Myndighetene skal nemlig nå «bærekraftmålene», og da er alt lov.

Kilder

Orwell, G. (1949). 1984 (B. A. Hermann, Overs., 3. opplag 2009). Gyldendal.

https://www.aftenposten.no/norge/i/eKGgml/sms-er-hoeyt-politisk-spill-og-faglige-raad-som-ble-vraket-slik-aapnet

https://www.fn.no/Nyheter/fns-naturpanel-menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-en-million-arter

Arealendringer

https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/arealendringer/embed/#?secret=XB5GFI6AcH

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4961/Naturkur-er-n-248-dvendig-for-229-n-229-klimam-229-lene#:~:text=Totalt%20karbon%20lagret%20i%20norske%20%C3%B8kosystemer.%20Samlet%20er,tonn%20i%20permafrost%29%2C%2021%20%25%20i%20v%C3%A5tmark%20%28ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.