Avlys, Fosen Vind!

Til: Fosen Vind


En gruppe norske artister har nylig trukket seg fra den offisielle åpningen av Fosen Vind, etter å ha blitt orientert om hvor negativ vindkraftutbyggingen i dette området har vært, og er, for sørsamisk kultur.

Fosen Vind ble i 2019 dømt av Frostating lagmannsrett til å betale 90 millioner kroner i erstatning for å ha ødelagt sørsamiske reinbeiteområder. Av den enstemmige dommen fra Frostating lagmannsrett framkommer det at store beitearealer, i Roan og Storheia, ikke lenger kan brukes til tradisjonell reindrift.

Dere har anket dommen, og har fått med dere regjeringsadvokaten som partshjelp i høyesterett. Som sametingspresident Aili Keskitalo har påpekt, viser den norske staten her sitt sanne ansikt. Koloniseringen av Sápmi fortsetter med full tyngde. Den bærekraftige reindriften fortrenges til fordel for et hyklerisk grønt skifte.

I Grunnlovens § 108 heter det at de statlige styresmaktene skal «leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv». Ifølge Naturmangfoldloven § 1 skal naturen gi «grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden». Det presiseres spesielt at dette skal gjelde også for samisk kultur. Fosen-saken viser at norske myndigheter, som i vindkraftsaker representeres gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED), mangler respekt for nevnte lover. Organisasjoner med sterke økonomiske egeninteresser har fått lov til å være premissleverandører. 

Av respekt for de samiske reindriftsutøverne som har fått beiteområdene sine ødelagt, ber jeg dere innstendig om å avlyse det usmakelige arrangementet “KONSERT & SAFARI”, som dere har planlagt 12. august. Brudd på FNs urfolkskonvensjon og brudd på grunnlovsfestede samiske rettigheter er ikke noe å feire. 

Nationen skriver om saken her: https://www.nationen.no/nyhet/staysman-trekker-seg-fra-konsert-etter-vindkraftkritikk/


Denne VG-kronikken skrev jeg før artistene trakk seg: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/GQeAWJ/konsert-safari-for-aa-dekke-over-brudd-paa-fns-urfolksdeklarasjon


Her kan dere lese mer om hvordan Fosen Vind har ødelagt for samisk reindrift:


https://www.nrk.no/sapmi/reineiere-jubler-ikke-av-90-millioner-kr-i-erstatning-1.15047992


https://klassekampen.no/utgave/2020-11-07/gar-i-allianse-mot-samene
https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett


https://www.nrk.no/sapmi/store-reaksjoner-etter-at-samene-fikk-invitasjon-til-apning-av-omstridt-vindkraftverk-1.14909234

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli, naturverner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.