Klage på skjev og mangelfull dekning av vindkraftsaken

Til: Kringkastingsrådet, NRK

Naturødeleggelser på Frøya, juli 2019, foto av Brage Sæther
Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Klage på skjev og mangelfull dekning av vindkraftsaken

I følge NRK-plakaten skal NRK “bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.” Motvind SørVest og Motvind Oslo-Viken mener at NRK unnlater å gjøre dette i vindkraftsaken. Slik vi ser det, svikter NRK sitt samfunnsoppdrag på følgende måter:

 1. NRK dekker i for liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien
 2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett
 3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser til vindkraftinteresser

1. NRK dekker i liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien

Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) dokumenterer dette i sin siste rapport «Karbonlagring i norske økosystemer» (2020). Ifølge FNs naturpanels rapport for 2019 er tap av naturareal et av klodens største problemer. En million arter står i fare for å dø ut på grunn av dette. Selv om NRK noen ganger skriver om tap av naturmangfold, mener vi at problemet blir underkommunisert. Det er videre en mangel at tap av naturareal ikke knyttes tydelig opp mot den pågående vindkraftutbyggingen. Per i dag foreligger det 268 konsesjonssøknader for vindkraftverk i Norge. Samtlige vil innebære store inngrep i naturen. Hvordan kan det ha seg at NRK unnlater å informere grundig om dette?

I NRK-artikkelen «Slik forsvinner norsk natur bit for bit» som ble publisert 4. mai 2020, forteller Christian Steel, som er biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima at vi «mangler oversikt og kontroll med summen av all inngripen i norsk natur»[1]. «Vi risikerer å beslutte i blinde og tape masse naturverdier vi ikke vet om», sier professor Vigdis Vandvik (UiB) som bidrar faglig i det internasjonale Naturpanelet. Arealendringer blir i artikkelen omtalt som «den store stygge ulven». Ifølge Miljødirektoratet er det veibygging og utbygging av kraftanlegg som fører til de største arealendringene, og naturødeleggelsene, i dagens Norge. Dette må nordmenn informeres grundigere om. Flere artikler og nyhetssendinger må handle om dette, slik at budskapet når inn.

En rapport utarbeidet av Asplan Viak for Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at det offentlige unnlater å beregne hvor mye naturareal som blir ofret i forbindelse med vindkraftutbygging. Arealplanprosessen er rett og slett utelatt[2]. Vi mener at NRK, som statsfinansiert kanal og den viktigste allmennkringkaster, plikter å følge opp dette saksområdet mye grundigere.

2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett

Som kjent har NRK utviklet en egen klimastrategi. En slik føring er uvanlig i norsk sammenheng. Den toppstyrte strategien gir journalister mindre spillerom til gravende journalistikk, og dermed svekkes muligheten til å se saken fra flere synsvinkler. Dette bryter med NRKs samfunnsoppdrag og vekker dessuten en mistillit til NRKs journalistiske integritet.

Vi mener at NRKs klimastrategi blir for ensidig når den kun legger FNs klimapanels rapport til grunn; nullpunktet som det heter i strategidokumentet, og ikke inkluderer FNs naturpanels rapport som konkluderer med at tap av naturmangfold og naturareal er like alvorlig som klimakrisen. «Målet med NRKs klimajournalistikk er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg, og på den måten styrke og utvikle demokratiet», kan man lese på NRKs sider. Hvordan kan man være i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg hvis man ikke kjenner til naturens stabiliserende effekt på klimaet, og heller ikke er kjent med de omfattende naturødeleggelsene som nå pågår i det grønne skiftets navn? Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen, viser ny forskning[3]. Det er NRKs oppgave å sørge for at dette blir allment kjent. Hvis NRK skal ha en egen klimasatsning, bør vel statskanalen også ha en tilsvarende naturvernsatsning?

3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser med vindkraftinteresser   

Vi mener det er problematisk at flere sentrale verv i NRK bekles av personer med tette bånd til vindkraftindustriens interesser. Styreleder i NRK, Birger Magnus, er også styreleder i Klimastiftelsen. Videre er han styreleder i Hafslund, som er et kraftselskap, og som tjener penger på kraftpolitikken Norge fører, inkludert vindkraftutbyggingen. Klimastiftelsen fungerer som en lobbyorganisasjon for vindkraftbransjen. En annen aktør, Zeros-leder Marius Holm, har fått være premissleverandør i den offentlige miljødebatten. NRK lar ham uttale seg på vegne av miljøorganisasjoner i Norge, til tross for at Zero fungerer som en lobbyorganisasjon for næringslivet.

Oppsummering

Dessverre har NRK latt representanter for vindkraftindustrien være premissleverandører i klimadiskusjonen. Aktører som Zero har, gjennom stadige opptredener i NRK, fått folk til å tro at vindkraftindustri er nødvendig og klimavennlig. Vi krever at NRK legger om klimastrategien til å omfatte vindkraftindustriens naturødeleggelser. Det er avgjørende for helheten i klimasaken at naturvernets mange perspektiver ivaretas. Når kloden vår trenger tiltak som fokuserer på sammenhenger mellom klima og bevaring av naturmangfold og økosystemer, må NRK både opplyse og fremme klimadiskusjoner som imøtekommer helheten.

NRK må ta grep for å beskytte sin journalistiske integritet. Det er svært uheldig for statskanalens troverdighet at styrelederen nå har nære forbindelser til vindindustrien. Vi mener at NRK svikter sitt samfunnsoppdrag når allmennheten ikke får nødvendig kjennskap til dokumenterte sammenhenger mellom natur, miljø og klima. NRK plikter å opplyse sine seere grundig om vindkraftindustriens enorme naturødeleggelser.

Vennlig hilsen

Christina Fjeldavli for Motvind SørVest

Gunvor Slaatto for Motvind Oslo og Viken

Tønsberg/ Jessheim 28.05.2020

[1]Slik forsvinner norsk natur bit for bit

[2] Vindkraft omdisponerer areal i svært stor skala uten arealplanprosesser i Norge

[3] Karbonlagring i norske økosystemer

[4] NRK-plakaten

One thought on “Klage på skjev og mangelfull dekning av vindkraftsaken

 1. Solveig Westerbotn November 9, 2020 / 2:59 pm

  Det går på den mentale helsen løs ved bare å se på nettet hvor rått folk blir overkjørt i vindterror .
  Utrolig at så kolossal ødeleggelse av natur kan gå ubevoktet av NRK Store myrområder med enorme utslipp av karbon er dysset ned. Folk er fortvila og blir overkjørt. Hvor er demokratiet?
  Etnisk rensing når samene mister sin beitemark i Fosen,/Tysfjord/Finnmark

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.