Zephyrs dialog

Untitled-Artwork

ptr

“Zephyr legger stor vekt å være i dialog med alle som blir berørt av våre prosjekter. Du må gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål om et av våre prosjekter.”

Screenshot_20200601_092054_com.android.chrome

Kilde: https://www.zephyr.no/om-zephyr/

Advertisement

DOS søker ny seniormarionett til kraftkolonien Gnore

rptnb

DOS (Den Overnasjonale Staten) søker ny seniormarionett til kraftkolonien Gnore. 

Da vår nåværende seniormarionett snart blir forfremmet for sin iherdige innsats med å klemme tannkrem ut av Gnore-tuben, søker vi etter hennes arvtager.

Som seniormarionett i Gnore blir du hovedansvarlig for det planlagte arbeidet med å overføre minst 1/3 av koloniens vannkraftressurser til DOS (Den Overnasjonale Staten) innen 2030, et mål din forgjenger allerede har tilrettelagt for gjennom snedige endringer i Energiloven. Seniormarionetten samarbeider tett med energibransjen og rikskringkastingen om å bevare uvitenheten i de sentrale østlandsområdene. Det er en prioritert oppgave å fremme forestillingen om Gnore som “selvstendig stat”, og “verdens beste land å bo i”. 

Som seniormarionett leder du et team av gode historiefortellere, håndplukket med ildtang fra koloniens ypperste kommunikasjonsbyråer. Teamets kjernevirksomhet er implementering og forsvar av Det store vindindustrieventyret, som skal gi borgerne mot og håp når “dei gamle fjell i syningom” transformeres og moderniseres gjennom Det Grønne Skiftet. Fortellingen om Det Grønne Skiftet er, når sant skal sies, en noe vag saga som daglig må gjentas i alle tilgjengelige propagandakanaler, men som aldri må konkretiseres eller konsekvensutredes av uavhengige aktører.

Vi søker deg som mestrer rollen som folkelig og uhøytidelig når du deltar i underholdningsprogrammer på tv. Skulle koloniborgere slumpe til å lykkes innen idrett, forventes det at du gratulerer dem via Twitter, gjerne ispedd noen stavefeil, for sjarmens skyld. Feirer koloniborgerne sin symbolske suverenitet, må du delta aktivt, med formålsløs flaggveiving og klønete dansetrinn, i planlagt utakt med dine kollegaer i Marionettkabinettet.

Skulle Marionettkabinettets popularitet dale ytterligere, vil DOS innføre unntakstilstand. Seniormarionetten må da kunne fremstå som en samlende morsfigur for Gnores livredde barn.

Lønn etter avtale. Gode pensjonsvilkår. Taushetserklæring underskrives ved tilsettelse.

Den Overnasjonale Staten

IMG_20200530_143528_01

Om bakgrunnen for opprettelsen av Marionettkabinettet i Gnore 

Click to access Twenties_report_short.pdf

Okkupasjonen av Øyfjellet

IMG_20200530_143528_01
“Okkupasjonen av Øyfjellet” (2020), 57 cm x 28 cm. Kulltegning av Christina Fjeldavli. Digitalt redigert av Magdalena Fjeldavli

Norske myndigheter tråkker på Elsa Laulas minne. Ettersom olje- og energiministeren ikke kan forsvare sin egen politikk, sender hun den stadig glisende statssekretær Tiller, og skylder ellers på gale avgjørelser som er tatt før. En minister som ikke tar ansvar for egne valg, er ikke stillingen verdig.

Vindkraftutbygging på Øyfjellet er unødvendig og lovstridig

Vindkraftutbyggingen på Øyfjellet strider mot Grunnloven, Naturmangfoldloven og internasjonale avtaler

En kunstinstallasjon som beveger og opplyser

Uriktig påstand på Dagsrevyen 21, 28. mai

Grunneier Hans Petter Thue er en av flere helter på Haramsøya som kjemper for å bevare naturen og et levelig bomiljø for seg selv, ville dyr, fugler og insekter. Zephyr vil bruke Thues private vei til å innta fjellet. Imidlertid er ikke Thues vei regulert for industri. Det dreier seg om en privat vei som er regulert for landbruk.

Dagsrevyen 21 hadde 28. mai et innslag om denne saken, hvor NRKs reporter uriktig påstod at “en anleggsvei” blir sperret. Grunneier Hans Petter Thue fikk heldigvis anledning til å oppklare misforståelsen. NRKs reporterer refererte så til utbyggerens påstand om at aksjonen er “ulovlig”, uten at lovligheten ble diskutert eller begrunnet. Her vil jeg be om at NRK graver mer i sakskomplekset. Gi reporteren mer tid til å fordype seg neste gang! Hvor lovlig er egentlig den konsesjonen som er gitt, når alt kommer til alt? Ville Motvind Norge kunnet reise sak hvis alt hadde gått riktig for seg?

NRK omtaler ofte naturvernere som “aksjonister” og “demonstranter”. Det er ikke direkte feil å bruke disse ordene, men hvorfor ikke variere språket mer, for å få frem nyansene? Thue valgte selv å bruke verbet “markere”, som er mer nøytralt. NRK bør, etter mitt syn, formidle til det norske folk at disse “demonstrantene” faktisk er lovlydige mennesker som forsvarer det mest verdifulle vi har. Når man kun omtaler naturvernere som “demonstranter” og “aksjonister”, kan det avspore fra den egentlige problemstillingen.

Kilde

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/202005/NNFA21052820/avspiller

Haramsøya

Klage på skjev og mangelfull dekning av vindkraftsaken

Til: Kringkastingsrådet, NRK

Naturødeleggelser på Frøya, juli 2019, foto av Brage Sæther
Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Klage på skjev og mangelfull dekning av vindkraftsaken

I følge NRK-plakaten skal NRK “bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.” Motvind SørVest og Motvind Oslo-Viken mener at NRK unnlater å gjøre dette i vindkraftsaken. Slik vi ser det, svikter NRK sitt samfunnsoppdrag på følgende måter:

  1. NRK dekker i for liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien
  2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett
  3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser til vindkraftinteresser

1. NRK dekker i liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien

Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) dokumenterer dette i sin siste rapport «Karbonlagring i norske økosystemer» (2020). Ifølge FNs naturpanels rapport for 2019 er tap av naturareal et av klodens største problemer. En million arter står i fare for å dø ut på grunn av dette. Selv om NRK noen ganger skriver om tap av naturmangfold, mener vi at problemet blir underkommunisert. Det er videre en mangel at tap av naturareal ikke knyttes tydelig opp mot den pågående vindkraftutbyggingen. Per i dag foreligger det 268 konsesjonssøknader for vindkraftverk i Norge. Samtlige vil innebære store inngrep i naturen. Hvordan kan det ha seg at NRK unnlater å informere grundig om dette?

I NRK-artikkelen «Slik forsvinner norsk natur bit for bit» som ble publisert 4. mai 2020, forteller Christian Steel, som er biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima at vi «mangler oversikt og kontroll med summen av all inngripen i norsk natur»[1]. «Vi risikerer å beslutte i blinde og tape masse naturverdier vi ikke vet om», sier professor Vigdis Vandvik (UiB) som bidrar faglig i det internasjonale Naturpanelet. Arealendringer blir i artikkelen omtalt som «den store stygge ulven». Ifølge Miljødirektoratet er det veibygging og utbygging av kraftanlegg som fører til de største arealendringene, og naturødeleggelsene, i dagens Norge. Dette må nordmenn informeres grundigere om. Flere artikler og nyhetssendinger må handle om dette, slik at budskapet når inn.

En rapport utarbeidet av Asplan Viak for Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at det offentlige unnlater å beregne hvor mye naturareal som blir ofret i forbindelse med vindkraftutbygging. Arealplanprosessen er rett og slett utelatt[2]. Vi mener at NRK, som statsfinansiert kanal og den viktigste allmennkringkaster, plikter å følge opp dette saksområdet mye grundigere.

2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett

Som kjent har NRK utviklet en egen klimastrategi. En slik føring er uvanlig i norsk sammenheng. Den toppstyrte strategien gir journalister mindre spillerom til gravende journalistikk, og dermed svekkes muligheten til å se saken fra flere synsvinkler. Dette bryter med NRKs samfunnsoppdrag og vekker dessuten en mistillit til NRKs journalistiske integritet.

Vi mener at NRKs klimastrategi blir for ensidig når den kun legger FNs klimapanels rapport til grunn; nullpunktet som det heter i strategidokumentet, og ikke inkluderer FNs naturpanels rapport som konkluderer med at tap av naturmangfold og naturareal er like alvorlig som klimakrisen. «Målet med NRKs klimajournalistikk er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg, og på den måten styrke og utvikle demokratiet», kan man lese på NRKs sider. Hvordan kan man være i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg hvis man ikke kjenner til naturens stabiliserende effekt på klimaet, og heller ikke er kjent med de omfattende naturødeleggelsene som nå pågår i det grønne skiftets navn? Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen, viser ny forskning[3]. Det er NRKs oppgave å sørge for at dette blir allment kjent. Hvis NRK skal ha en egen klimasatsning, bør vel statskanalen også ha en tilsvarende naturvernsatsning?

3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser med vindkraftinteresser   

Vi mener det er problematisk at flere sentrale verv i NRK bekles av personer med tette bånd til vindkraftindustriens interesser. Styreleder i NRK, Birger Magnus, er også styreleder i Klimastiftelsen. Videre er han styreleder i Hafslund, som er et kraftselskap, og som tjener penger på kraftpolitikken Norge fører, inkludert vindkraftutbyggingen. Klimastiftelsen fungerer som en lobbyorganisasjon for vindkraftbransjen. En annen aktør, Zeros-leder Marius Holm, har fått være premissleverandør i den offentlige miljødebatten. NRK lar ham uttale seg på vegne av miljøorganisasjoner i Norge, til tross for at Zero fungerer som en lobbyorganisasjon for næringslivet.

Oppsummering

Dessverre har NRK latt representanter for vindkraftindustrien være premissleverandører i klimadiskusjonen. Aktører som Zero har, gjennom stadige opptredener i NRK, fått folk til å tro at vindkraftindustri er nødvendig og klimavennlig. Vi krever at NRK legger om klimastrategien til å omfatte vindkraftindustriens naturødeleggelser. Det er avgjørende for helheten i klimasaken at naturvernets mange perspektiver ivaretas. Når kloden vår trenger tiltak som fokuserer på sammenhenger mellom klima og bevaring av naturmangfold og økosystemer, må NRK både opplyse og fremme klimadiskusjoner som imøtekommer helheten.

NRK må ta grep for å beskytte sin journalistiske integritet. Det er svært uheldig for statskanalens troverdighet at styrelederen nå har nære forbindelser til vindindustrien. Vi mener at NRK svikter sitt samfunnsoppdrag når allmennheten ikke får nødvendig kjennskap til dokumenterte sammenhenger mellom natur, miljø og klima. NRK plikter å opplyse sine seere grundig om vindkraftindustriens enorme naturødeleggelser.

Vennlig hilsen

Christina Fjeldavli for Motvind SørVest

Gunvor Slaatto for Motvind Oslo og Viken

Tønsberg/ Jessheim 28.05.2020

[1]Slik forsvinner norsk natur bit for bit

[2] Vindkraft omdisponerer areal i svært stor skala uten arealplanprosesser i Norge

[3] Karbonlagring i norske økosystemer

[4] NRK-plakaten