En rettferdig debatt om vindkraft?

En rettferdig debatt om vindkraft?

Rettferdighet er i år tema for Olavsfestdagene i Trondheim, og i denne forbindelse arrangerer Adresseavisen en debatt om vindkraft, under overskriften “VINDKRAFT: ETTER STORMEN – HVA NÅ?» Debatten vil foregå i Kirkehagen, torsdag 29. juli kl. 14:00, og vil bli ledet av Siv Sandvik, Adresseavisens politiske redaktør. Det er foreløpig annonsert at følgende fem debattanter vil delta: Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi, Tony Christian Tiller (H), statssekretær i Olje- og energidepartementet, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, og Maja Kristine Jåma, reindriftssame og kandidat til Sametingsvalget for NSR. Er dette et debattpanel med en rettferdig balanse?

Vibeke Stjern har som ordfører i Åfjord medvirket til at Fosen-utbyggingen ble en realitet. Til NRK sier hun at hun “ville gått for vindkraftutbygging på nytt, hadde hun fått valget i dag”. Lars Haltbrekken tilhører, slik flere oppfatter det, den vindkraftpositive fløyen i sitt parti. Han har imidlertid vært kritisk til noen av de mest kontroversielle utbyggingene. For ordens skyld må det nevnes at SV har moderert seg i vindkraftspørsmål. Partiet sier nå “nei til videre utbygging av storskala vindkraft på land” og nei til “bunnfaste anlegg nær kysten”. Ståle Gjersvold er ansvarlig for de kontroversielle utbyggingene på Frøya, på Stokkfjellet og på Sørmarkfjellet. Maja Kristine Jåma, kjent fra Fosen-saken, er den eneste paneldeltageren som helt konsekvent har kjempet imot vindkraftutbygging.

Journalist Sæba Bajoghli i Adresseavisen skriver til meg i en e-post at “VINDKRAFT: ETTER STORMEN – HVA NÅ?» skal være en todelt debatt. “Den første halvtimen handler om konsekvensene vindkraftutbyggingen har for reindrifta og den samiske kulturen på Fosen”. Her deltar Stjern og Jåma. I neste del deltar kun Tony Tiller, Lars Haltbrekken og Ståle Gjersvold. Disse tre skal “innom konsekvensene for reindrifta, men tema vil også være hvordan regjeringspartiet Høyre, opposisjonspartiet SV og utbygger Trønder-Energi ser på vindkraftas rolle i det grønne skiftet i årene fremover”. Til mitt forslag om å invitere representanter for noen av naturvernorganisasjonene, svarer Bajoghli at “[p]anelet for denne debatten er satt […]”.

Det er påfallende at arrangøren, i den avsluttende delen av programmet, ikke har inkludert debattanter som går konsekvent imot vindkraft. Ville det ikke være mer demokratisk, og mer interessant for publikum, om man kunne inkludere representanter for dette synet? Det finnes både naturvernere, ingeniører og økonomer som går imot vindkraftsatsningen helt og holdent. Hvorfor slipper de ikke til?

Inntrykket man får er at arrangøren godtar premisset om at vindindustrien skal være en del av det såkalte “grønne skiftet”. Selv om “programmet er satt”, er det kanskje likevel mulig å gjøre noen endringer? Er det egentlig rettferdig å gjennomføre en debatt om vindkraft hvor pådrivere for vindkraft, som til dels har økonomiske interesser, er i flertall?

Kilder

https://www.nrk.no/trondelag/ordforer-i-afjord_-vibeke-stjern_-styrer-landets-storste-vindkraftkommune_-_-jeg-haper-debatten-snur-1.15423322

Er stormen over?

I forbindelse med Olavsfestdagene i Trondheim arrangerer Adresseavisen en debatt om vindkraft, under overskriften “VINDKRAFT: ETTER STORMEN – HVA NÅ?». Debatten vil foregå i Kirkehagen, torsdag 29. juli kl. 14:00, og vil bli ledet av Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandvik. Det er foreløpig annonsert at følgende fem debattanter vil delta: Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, Tony Christian Tiller (H), statssekretær Olje- og energidepartementet, Lars Haltbrekken (SV) og Maja Kristine Jåma, reindriftssame og kandidat (NSR) til Sametingsvalget.

Arrangøren skriver i sin forhåndsomtale at “vindkraftutbyggingen “har skapt steile fronter i Trøndelag. I 2022 skal det stå 15 vindkraftverk i fylket. Protestene har vært mange, men nå står de fleste av vindmøllene der. Hva nå?”

Journalist Sæba Bajoghli i Adresseavisen skriver til meg i en e-post at debatten er todelt. “Den første halvtimen handler om konsekvensene vindkraftutbyggingen har for reindrifta og den samiske kulturen på Fosen. Her deltar Stjern og Jåma. I neste del deltar Tony Tiller, Lars Haltbrekken og Ståle Gjersvold. De skal også innom konsekvensene for reindrifta, men tema vil også være hvordan regjeringspartiet Høyre, opposisjonspartiet SV og utbygger Trønder-Energi ser på vindkraftas rolle i det grønne skifte i årene fremover. Panelet for denne debatten er satt, og dette blir helt sikkert ikke den siste debatten vi har på temaet.”

Inntrykket man får er at arrangøren godtar premisset om at vindindustrien skal være en del av det såkalte “grønne skiftet”. Selv om “programmet er satt”, er det kanskje likevel mulig å gjøre noen endringer? Rettferdighet er i år valgt som tema for Olavsfestdagene. Er det egentlig rettferdig å gjennomføre en debatt om vindkraft hvor pådrivere for vindkraft, som til dels har personlige økonomiske interesser, er i flertall?

Norsk Vind på frierferd i Porsgrunn

Åpent brev til Porsgrunn kommune 


Telemarksavisa melder 15. juni at Norsk Vind A/S ønsker et møte med Porsgrunn kommune, noe som vekker stor bekymring både i og utenfor kommunen. Mange vil måtte kjenne de negative konsekvensene på kroppen, og også på lommeboka, om kommunen skulle åpne opp for utbygging. Når nærnaturen ødelegges, kan det gå hardt utover både dyreliv, fugleliv og folkehelse. Vindkraftutbygging fører også til dramatiske prisfall i boligmarkedet.

Porsgrunn kommune er antagelig kjent med ordføreropprøret mot vindindustri. Både lokalpolitikere og grunneiere i en rekke kommuner angrer i dag bittert på at de sa ja til vindkraftutbygging. Sluttresultatet kan nemlig avvike en god del fra det man blir forespeilet når prosjektene selges inn. Det er ikke sikkert at det dere ser på papiret, vil ligne så mye på et eventuelt sluttresultat. Vindkraftbransjen selger seg gjerne inn med at de skal skape «grønne arbeidsplasser». Automatiserte vindkraftanlegg gir imidlertid få arbeidsplasser, hovedsakelig knyttet til vedlikehold.

Bamble kommune avviste nylig Norsk Vind i en tidlig fase. Hør gjerne med dem hvordan og hvorfor de landet på sin kloke avgjørelse. Hvis Porsgrunn kommune vurderer å snakke med Norsk Vind om en eventuell utbygging, vil jeg i tillegg råde dere til å søke råd fra La Naturen Leve i forkant. Vi har rådgivere med spisskompetanse på området, og det koster ingenting å få råd fra oss. 

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli
styremedlem i La Naturen Leve

Avlys, Fosen Vind!

Til: Fosen Vind


En gruppe norske artister har nylig trukket seg fra den offisielle åpningen av Fosen Vind, etter å ha blitt orientert om hvor negativ vindkraftutbyggingen i dette området har vært, og er, for sørsamisk kultur.

Fosen Vind ble i 2019 dømt av Frostating lagmannsrett til å betale 90 millioner kroner i erstatning for å ha ødelagt sørsamiske reinbeiteområder. Av den enstemmige dommen fra Frostating lagmannsrett framkommer det at store beitearealer, i Roan og Storheia, ikke lenger kan brukes til tradisjonell reindrift.

Dere har anket dommen, og har fått med dere regjeringsadvokaten som partshjelp i høyesterett. Som sametingspresident Aili Keskitalo har påpekt, viser den norske staten her sitt sanne ansikt. Koloniseringen av Sápmi fortsetter med full tyngde. Den bærekraftige reindriften fortrenges til fordel for et hyklerisk grønt skifte.

I Grunnlovens § 108 heter det at de statlige styresmaktene skal «leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv». Ifølge Naturmangfoldloven § 1 skal naturen gi «grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden». Det presiseres spesielt at dette skal gjelde også for samisk kultur. Fosen-saken viser at norske myndigheter, som i vindkraftsaker representeres gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED), mangler respekt for nevnte lover. Organisasjoner med sterke økonomiske egeninteresser har fått lov til å være premissleverandører. 

Av respekt for de samiske reindriftsutøverne som har fått beiteområdene sine ødelagt, ber jeg dere innstendig om å avlyse det usmakelige arrangementet “KONSERT & SAFARI”, som dere har planlagt 12. august. Brudd på FNs urfolkskonvensjon og brudd på grunnlovsfestede samiske rettigheter er ikke noe å feire. 

Nationen skriver om saken her: https://www.nationen.no/nyhet/staysman-trekker-seg-fra-konsert-etter-vindkraftkritikk/


Denne VG-kronikken skrev jeg før artistene trakk seg: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/GQeAWJ/konsert-safari-for-aa-dekke-over-brudd-paa-fns-urfolksdeklarasjon


Her kan dere lese mer om hvordan Fosen Vind har ødelagt for samisk reindrift:


https://www.nrk.no/sapmi/reineiere-jubler-ikke-av-90-millioner-kr-i-erstatning-1.15047992


https://klassekampen.no/utgave/2020-11-07/gar-i-allianse-mot-samene
https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett


https://www.nrk.no/sapmi/store-reaksjoner-etter-at-samene-fikk-invitasjon-til-apning-av-omstridt-vindkraftverk-1.14909234

Vennlig hilsen Christina Fjeldavli, naturverner

“KONSERT & SAFARI” for å feire rasering av sørsamiske reindriftsområder

Stian Staysman Thorbjørnsen, Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus, Axel Frønes, Rune Rudberg og Åfjord Janitsjar, jeg ser at dere har takket ja til å delta på arrangementet “KONSERT & SAFARI” som skal kaste glans over Windpark Fosen Vind torsdag 12. august. Er dere klar over hvordan Fosen Vind har behandlet reindriftsutøverne på Fosen?

Vindkraftutbygningsselskapet Fosen Vind, hvor Statkraft er den største eieren, startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. Selskapet klarte nemlig å skaffe seg en forhåndstillatelse for bygging. Da FNs komité for eliminering av alle former for rasediskriminering protesterte, valgte Solberg-regjeringen å ignorere det. At samiske rettigheter tråkkes ned i søla, burde vel i grunnen bekymre sjefspådriveren for FNs bærekraftsmål, men av en eller annen grunn lever Erna Solberg godt med sin systematiske diskriminering av vårt eget urfolk.

I 2019 ble Fosen Vind dømt av Frostating lagmannsrett til å betale 90 millioner kroner i erstatning for å ha ødelagt samiske reinbeiteområder. Av den enstemmige dommen fra Frostating lagmannsrett framkommer det at store beitearealer, i Roan og Storheia, ikke lenger kan brukes til tradisjonell reindrift. Utbyggeren har anket dommen, og får med seg regjeringsadvokaten som partshjelp i høyesterett. Som sametingspresident Aili Keskitalo har påpekt, viser den norske staten her sitt sanne ansikt. Koloniseringen av Sápmi fortsetter med full tyngde. Den bærekraftige reindriften fortrenges til fordel for et hyklerisk grønt skifte.

Gjennom FNs urfolksdeklarasjon har Norge forpliktet seg til å gi urfolk et spesielt vern. Blant annet har urfolk “rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og […] rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig”, ifølge FNs norskspråklige nettsider. Ønsker dere virkelig å støtte et selskap som unnlater å respektere FNs urfolksdeklarasjon og som beviselig har rasert viktige reinbeiteområder?

Her kan dere lese mer om hvordan Fosen Vind har ødelagt for samisk reindrift:

https://www.nrk.no/sapmi/reineiere-jubler-ikke-av-90-millioner-kr-i-erstatning-1.15047992

https://klassekampen.no/utgave/2020-11-07/gar-i-allianse-mot-samene

https://www.harvestmagazine.no/pan/aerede-lagmannsrett

Og måker spesielt

Takket være homo sapiensenes overforbruk er det lite føde igjen i fjorden, lite fisk og generelt for lite å leve av for sjøfuglene. Likevel vil enkelte homo sapienser nekte andre homo sapienser å mate fugler. Måker spesielt skal nektes mat, blir det presisert her, på dette oppslaget.
Tønsberg kommune, kan dere foreslå noen plasser hvor folk kan få lov til å mate fugler, og også måker, året rundt? Mange fuglearter, inkludert måkearter, er nå utrydningstruede fordi vi, menneskene, har ødelagt for mye. Ideelt sett skulle fuglene funnet maten selv, men ettersom vi har gjort det så tøft for dem, bør vi vel nesten få lov til å reparere, og kompensere?

“Vi føler oss langt fra kriminelle når vi mater fuglene”, skriver Marianne Sol Levinsen i en Facebook-kommentar til Tønsbergs Blad. Fotoet viser Mariannes datter som har fått selskap av en bydue.

About Repparfjorden

Greta Thunberg, thank you for informing your followers about Repparfjorden. As you point out, Norwegian authorities have “granted a permission to pump 2 million tons of toxic into the fjord anually”, in an area of great importance for Sami culture. It sounds like a crazy film plot, or a nightmare. Unfortunately these are real plans, supported by Høyre, Venstre, KrF Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet and Fremskrittspartiet FrP at the Norwegian Stortinget.

Instead of openly defending the plans for Repparfjorden, Erna Solberg, campaigns for yet another four year as prime minister, accompanied by a pig, a snake, a helium baloon and a bunch of celebrities. (I am not making this up.) And guess what: They all pretend to care about the environment and the climate SO much. Also they talk about how much they love Sami culture, especially every 6th of February.
🐽🎈🐍